สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อย่าพลาด สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้นในหลักสูตร หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions วันที่ 18-19 June 2018 นี้

จำนวนคนดู 81 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อย่าพลาด สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้นในหลักสูตร หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions วันที่ 18-19 June 2018 นี้
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800  บาทเท่านั้น!!!

 วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 

 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

•วันที่ 1 เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ

•วันที่ 2 เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

ลักษณะการฝึกอบรม

•บรรยาย

•สาธิต

•ปฏิบัติ

•Workshop

ระยะเวลาอบรม

จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมเวลา 09.00-16.00 น.


หลักการและเหตุผล

 หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณวางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

 จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้น นั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็ว ๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่าย ๆ ก็คือยังไม่มีคามสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

 ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร& ฟังก์ชั่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ฟังก์ชั่นในกลุ่มตัวเลข, ฟังก์ชั่นในกลุ่มข้อความ, ฟังก์ชั่นในกลุ่มวันที่ เวลา ฟังก์ชั่นในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่าง ๆ , ฟังก์ชั่นในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูลและฟังก์ชั่นในกลุ่มการค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้งานใน Excel ที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที) 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชั่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวทางการใช้งานฟังก์ชั่นแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ได้จริง 


หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1.   ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ) 
 2.   ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก) 
 3.   ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ 
 4.   ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่าง ๆ เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชั่น, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 5.   ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด 
 6.   ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายงานเสนอผู้บริหาร ให้เชิงโต้ตอบ (interactive Report & Analysis) 
 7.   ผู้ที่ต้องการความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง 
 8.   ผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชั่นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 
 9.   ผู้ที่ต้องการเข้าใจฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นและสามารถหยิบฟังก์ชั่นไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
 10.   ผู้ที่ต้องการแนวทางการใช้งานฟังก์ชั่นแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด 
 11.   ผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชั่นไปประยุกต์ใช้ได้จริง 


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, คุณอิศราภรณ์ 089 773 7091 

Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenterวิทยากร
อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: it, excel, excel special functions, Intermediate Excel for Database and Special Functi, อบรม excel, อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
อบรมเด็กและเยาวชน เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดรนและหุ่นยนต์
4900บาท
อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 50 คนต่อหลักสูตร สมัครเป็นกลุ่ม 10 คนแถมฟรี 1 คน แต่ละหลักสูตรจะเน้นทักษะในการฝึกด้านเขียนโปรแกรมและฝึกบิน ฝึกลงโปรแกรม
อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP Business One
16050บาท
ERP SAP Business One Workshop อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP Business One หลักสูตร 4 วันต่อเนื่อง
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 22 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
อบรม AUTOCAD
7500บาท
ผู้ที่อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ ในงานอุตสหกรรม