สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

จำนวนคนดู 71 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม มิใช่แค่การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามแผนอบรม และส่งมอบบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วคืนกลับสู่องค์กรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้ เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้ ผู้บริหารงานอบรม ควรจะทำให้ผู้บริหาร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ซึ่งเราควรจะประเมินผล และวัดค่าของการฝึกอบรมให้กับองค์กรได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นว่า การฝึกอบรมไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลือง แต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าใจระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม รวมทั้งถ้าจะให้เห็นผลสัมฤทธิ์จริงๆ จะต้องสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงิน ในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

•เป้าหมายของการอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

•การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น

•เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

•รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

•การกำหนดเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

•การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

•การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน และแบบทดสอบ

•การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่า (ROI)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายและการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction

•การรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

•ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

•กรณีศึกษา

วิทยากร ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การประเมินการฝึกอบรม, ROI for Training
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทในฐานะผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) และการสอนงานเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหา
3800บาท
 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่น่ารักสุดๆ ... ถึงประเภทที่เหลือทน  ถ้าคุณต้องบริหารจัดการทีมที่มีคนที่แตกต่าง...แต่ต้องนำทีมทั้งหมดให้ทำงานด้วยกันได้ดี
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท