registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0

จำนวนคนดู 311 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

     ระบบ "โลจิสติกส์" เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนขององค์กร เพราะ "โลจิสติกส์" ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาระบบ "โลจิสติกส์" ของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น คือ เน้นการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลักเท่านั้น ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในขั้นก้าวหน้า คือ การบูรณาการระบบ "โลจิสติกส์" ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินค้าแล้วเสร็จและส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค

     ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน "โลจิสติกส์" (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและใช้ในการรักษาเวลาในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้ความสำคัญทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย การทำงานสามารถย่นเวลาให้สั้นลง หรือมีการทุบกำแพงระหว่างฝ่าย จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้องค์การธุรกิจ มีผลกำไรมากขึ้น

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในโครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคเชิงยุทธศาสตร์และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและลดต้นทุนโลจิสติกส์

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม / สัมมนา

     1. บทบาทและคุณลักษณะของโลจิสติกส์ในองค์กรต่อต้นทุนทางธุรกิจ 4.0

     2. กิจกรรมหลักและกระบวนการของโลจิสติกส์ 4.0

     3. โครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

     4. การบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ

       · ต้นทุนจัดซื้อ-จัดหา (Procurement & Sourcing Cost)

       · ต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Costs)

       · ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs)

       · ต้นทุนขนส่ง (Transportation Costs)

    5. กลยุทธ์การดำเนินการปรับปรุงต้นทุนค่าขนส่ง

      · การขนส่งสินค้าภายในประเทศ

      · การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

    6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 4.0

    7. แนวคิดและประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM)

    8. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโลจิสติกส์ 4.0 ในองค์กร

    9. แนวทางการประยุกต์เครื่องมือคุณภาพ (Quality Tools) ในการจัดการต้นทุนไปปฏิบัติจริง

   10. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม

     - การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี

     - ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

     - กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง - กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

     - ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องและสนใจ

     - มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณา ให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและสนใจ

     - ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับและสนใจ

     - โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบรม

Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า 7-11 #สินค้า Lotus ในเวปอีเบย์ คุณเองก็ทำได้จริง ไม่ยากอย่างที่คิด   สัมมนาฟรีนี้ จะช่วยชี้แนะช่องทางทำธุรกิจ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)