สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)

จำนวนคนดู 336 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

          KPIs (Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก หากมีความเข้าใจในการกำหนด การเก็บ มีประโยชน์มาก เพราะมิใช่เพียงการใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือเพียงการขึ้นเงินเดือนอย่างเดียว แต่ทำให้ทราบว่าองค์กรต้องผลักดันบุคลากรให้เก่ง มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไปในทิศทางใด การทำ KPIs อิง BSC นั้น กลุ่มผู้ริเริ่มทำต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ รู้หลักการเก็บตัวชี้วัด แก้ไขปรับปรุง จึงจะสามารถทำให้การดำเนินงาน ( Implementation) ประสบความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ดีตรงงานตามหลัก S-M-A-R-T ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนและมีความผูกพันในงานสูง

          หลักสูตร “กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ” เหมาะสำหรับ องค์กรที่เริ่มจะจัดทำ KPI หรือจัดทำมาแล้วระยะหนึ่ง คอร์ส อบรม วิทยากรเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านระบบประเมินผลทั้งในและต่างประเทศ เริ่มสอนจากการทำความเข้าใจการจัดทำตัวประเมินผลงาน เปรียบเทียบความแตกต่างการประเมินผล เรียนรู้การตั้งตัวชี้วัดแบบอิงBalanced Scorecard (BSC) & Action Plan (ตามPolicyองค์กร) เรียนรู้การเก็บตัวชี้วัดองค์กร รายแผนก รายบุคคล การจัดเก็บสารระบบ(Dictionary)อย่างมีมาตรฐาน ท้ายการอบรมทุกเรื่อง มีการฝึก Practice รายกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมวิทยากร มอบหมายงานให้ผู้เข้าอบรมไปฝึกปฏิบัติจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน เน้น Workshop จริง)


     วันที่ 1 เรียนรู้หลักการตั้งตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรองอิงนโยบายหรือBSC,การกำหนดสัดส่วนตัวชี้วัด KPIs


1.ความรู้เบื้องต้นและเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPI)

2.เปรียบเทียบความแตกต่าง การจัดทำตัวชี้วัดBalanced Scorecard(BSC) 

     และแบบมุ่งเป้าหมายงาน(MBO)/Action Plan

3.เทคนิคการเลือกและตั้งตัวชี้วัด(PIs) จากใบ JD

4.เทคนิคการเลือกและตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ลงแบบฟอร์ม

5.เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดร่วมสายงานและตัวชี้วัดกิจกรรม

6.แนวทางการกำหนดน้ำหนักคะแนนเลือกสัดส่วนตัวชี้วัด(Weight Score)


    วันที่ 2 เรียนรู้ การใช้สูตรคำนวณ,แบบฟอร์มประเมิน ,พจนานุกรมต่างๆ,การนำไปใช้


1. ทำไมองค์กรต้องมี KPIs Dictionary

2.เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ KPIs Dictionary

3.เทคนิคการวางแผนนำไปใช้ปฏิบัติทุกแผนกงาน(Action Plan)

4.สรุประยะเวลา การวางแผน การปรับระบบงาน การจัดทำKPI

5.เรียนรู้การใช้สูตรคำนวณประเมินปลายปี

6.เรียนรู้การ แบ่งกลุ่มตัดเกรด การแบ่งสรรคะแนน

วิทยากร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตัวชี้วัด, ประเมินผล, JD, KPI, BSC, MBO
การควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
Signature Analysis for Selection Technique
3900บาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ (Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques) รุ่นที่ 7
4000บาท
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
Project Management and Evaluation
9000บาท
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้สามารถบริหารจัดการ และสามารถประเมินโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตร การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม 4.0
2500บาท
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเ
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
Update การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการพนักงาน
3500บาท
ทำความเข้าใจและก้าวทันหลักปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน 2. ศึกษาปัญหายอดฮิตเกี่ยวกับภาษีด้านสวัสดิการพนักงานที่นักบัญชีปฏิบัติผิดพลาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นกรณีศึกษาที่ควรระมัดระวัง