สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)

จำนวนคนดู 475 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

          KPIs (Key Performance Indicators) ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก หากมีความเข้าใจในการกำหนด การเก็บ มีประโยชน์มาก เพราะมิใช่เพียงการใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือเพียงการขึ้นเงินเดือนอย่างเดียว แต่ทำให้ทราบว่าองค์กรต้องผลักดันบุคลากรให้เก่ง มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไปในทิศทางใด การทำ KPIs อิง BSC นั้น กลุ่มผู้ริเริ่มทำต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงสามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ รู้หลักการเก็บตัวชี้วัด แก้ไขปรับปรุง จึงจะสามารถทำให้การดำเนินงาน ( Implementation) ประสบความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ดีตรงงานตามหลัก S-M-A-R-T ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนและมีความผูกพันในงานสูง

          หลักสูตร “กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ” เหมาะสำหรับ องค์กรที่เริ่มจะจัดทำ KPI หรือจัดทำมาแล้วระยะหนึ่ง คอร์ส อบรม วิทยากรเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านระบบประเมินผลทั้งในและต่างประเทศ เริ่มสอนจากการทำความเข้าใจการจัดทำตัวประเมินผลงาน เปรียบเทียบความแตกต่างการประเมินผล เรียนรู้การตั้งตัวชี้วัดแบบอิงBalanced Scorecard (BSC) & Action Plan (ตามPolicyองค์กร) เรียนรู้การเก็บตัวชี้วัดองค์กร รายแผนก รายบุคคล การจัดเก็บสารระบบ(Dictionary)อย่างมีมาตรฐาน ท้ายการอบรมทุกเรื่อง มีการฝึก Practice รายกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมวิทยากร มอบหมายงานให้ผู้เข้าอบรมไปฝึกปฏิบัติจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน เน้น Workshop จริง)


     วันที่ 1 เรียนรู้หลักการตั้งตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรองอิงนโยบายหรือBSC,การกำหนดสัดส่วนตัวชี้วัด KPIs


1.ความรู้เบื้องต้นและเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPI)

2.เปรียบเทียบความแตกต่าง การจัดทำตัวชี้วัดBalanced Scorecard(BSC) 

     และแบบมุ่งเป้าหมายงาน(MBO)/Action Plan

3.เทคนิคการเลือกและตั้งตัวชี้วัด(PIs) จากใบ JD

4.เทคนิคการเลือกและตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ลงแบบฟอร์ม

5.เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดร่วมสายงานและตัวชี้วัดกิจกรรม

6.แนวทางการกำหนดน้ำหนักคะแนนเลือกสัดส่วนตัวชี้วัด(Weight Score)


    วันที่ 2 เรียนรู้ การใช้สูตรคำนวณ,แบบฟอร์มประเมิน ,พจนานุกรมต่างๆ,การนำไปใช้


1. ทำไมองค์กรต้องมี KPIs Dictionary

2.เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ KPIs Dictionary

3.เทคนิคการวางแผนนำไปใช้ปฏิบัติทุกแผนกงาน(Action Plan)

4.สรุประยะเวลา การวางแผน การปรับระบบงาน การจัดทำKPI

5.เรียนรู้การใช้สูตรคำนวณประเมินปลายปี

6.เรียนรู้การ แบ่งกลุ่มตัดเกรด การแบ่งสรรคะแนน

Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตัวชี้วัด, ประเมินผล, JD, KPI, BSC, MBO
กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
3900บาท
การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก
5900บาท
สัมมนาที่จะเปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืน เจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธ์ล้มยักษ์ วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆ พร้อมการแชร์ประสบการณ์จากเจ้าของโฮสเทลตัวจริง
เคล็ดลับ “ภาพลักษณ์ผู้นำ” เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
Hot!!เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing
3900บาท
ก้าวสู่…MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อSOFTWARE ราคาแพง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานคลังสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการไม่ว่า กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย การทำ Cycle count การตรวจนับสินค
การจัดการคลังสินค้า บริหาร และควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (ฉบับเข้มข้น) หลักสูตร 2 วัน
7800บาท
หลักสูตร 2 วัน – เข้มข้นทั้งเนื้อหาสาระและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายมากมายตลอดหลักสูตร
แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1,500บาท
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ