เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)

จำนวนคนดู 325 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ที่มาของหลักสูตร

          การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Topics

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process

- ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

- อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ 

     Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย 

- แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน 

- ทฤษฎี “การขายล่วงหน้า” เพื่อสร้าง Sales Volume 

- คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ 


Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning 

- บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด 

(การแต่งกาย, การดูแลตนเอง, ท่วงท่าอิริยาบถ, มารยาท) 

- บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

- ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า 

- การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง 

Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก 

- เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน 

Module 3 : Sales Presentation & Consult

- เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า 

- การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย 

- เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage) 

- เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน” 

- เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย 

Module 4 : Sales Resolution, Closing & Evaluation

- การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย 

- เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน 

- การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

- เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานขายอย่างมืออาชีพ 

Workshop : แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)


วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

- การบรรยาย การระดมความคิดเห็น การทำแบบฝึกปฏิบัติ ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย และนำมาทำ Workshop

ผู้เข้าฝึกอบรม พนักงานขายและการตลาดทุกระดับ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เทคนิคการขาย, เพิ่มยอดขาย

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)