registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network

จำนวนคนดู 483 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆแล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ Statistical Process Control (SPC) / Statistical Quality Control (SQC) หรือ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชิงสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และประเมิณความเสถียรของกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด แต่ในบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจจะหลุดลอดไปถึงกระบวนการผลิตลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือถ้าปัญหานั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดกระบวนการผลิต ยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต้นทุนการผลิตที่สูง 

“QA Network” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบที่จะตามมาของข้อบกพร่องดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สามารถขจัด แก้ไข หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตใหม่, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิตที่ต้องการยกระดับการประกันคุณภาพ ที่มุ่งเน้นรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA Network 

2. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิตเชิงลึก 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

5. เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร : การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network

เวลา

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 

• แนวคิดการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 

• แนวคิดและเทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต 

• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ QA Network 

• ข้อกำหนดของ QA Network 

• ขอบเขตของ QA Network 

• QA Network concept 

• QA Network vision 

• แนวคิด QA Network 


10.30 – 10.45 

พักเบรก 

10.45 – 12.00 

• การดำเนินการ QA Network ตามหลัก PDCA 

• การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อเขียน QA Network Sheet 

• เทคนิคการรวบรวมข้อบกพร่องมาวิเคราะห์จากสภาพหน้างานจริง ( Go & See ) 

  - 5 GEN 

• หลักการใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 

12.00 – 13.00

พักเบรกกลางวัน 

13.00 – 14.00 

• เทคนิคและขั้นตอนการทำ QA Network (ใช้ฟอร์ม QA Network Sheet) 

§ วิเคราะห์กระบวนการผลิต (ตามรูปแบบของ QA Network) 

- กำหนดหัวข้อความบกพร่องในกระบวนการผลิตจากหน้างานจริง 

- วิเคราะห์ผลกระทบจากความบกพร่อง 

- ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง 

- กำหนดเป้าหมายตามความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง 

§ วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ (ตามรูปแบบของ QA Network) 

- ระบบป้องกันการเกิดของปัญหา 

- ระบบป้องกันการหลุดของปัญหา 

- ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม 

• กำหนดแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพของแต่ละข้อบกพร่อง 

• วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังการพัฒนา 

• QA Network Improvement plan 

14.00 – 14.15

พักเบรก 

14.15 – 16.00

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

ถาม - ตอบ


ลักษณะการอบรม :

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 % 

2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ 

Ø ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน / วิศวกร 

Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model 

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต 

Ø ช่างเทคนิค 

Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, QA Network, ประกันคุณภาพ
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
3,900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร,เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม,เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ,ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครง
ภาษาอังกฤษในการทำงาน
3900บาท
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
3900บาท
หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
หลักสูตร การเขียนรายงานการประชุม
3900บาท
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอะไรใ
หลักสูตร สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี รวมทั้งการทำกิจกร
การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
2140บาท
ทำไมธุรกิจขาดทุนถึงยังต้องเสียภาษี นี่คือเหตุผลที่คุณต้องอึ้ง!! “ทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายของเราเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้”