registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network

จำนวนคนดู 385 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆแล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ Statistical Process Control (SPC) / Statistical Quality Control (SQC) หรือ การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชิงสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และประเมิณความเสถียรของกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด แต่ในบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจจะหลุดลอดไปถึงกระบวนการผลิตลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือถ้าปัญหานั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดกระบวนการผลิต ยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต้นทุนการผลิตที่สูง 

“QA Network” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบที่จะตามมาของข้อบกพร่องดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สามารถขจัด แก้ไข หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตใหม่, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิตที่ต้องการยกระดับการประกันคุณภาพ ที่มุ่งเน้นรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA Network 

2. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิตเชิงลึก 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

5. เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ 

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร : การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network

เวลา

08.30 – 09.00

ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 

• แนวคิดการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 

• แนวคิดและเทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต 

• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ QA Network 

• ข้อกำหนดของ QA Network 

• ขอบเขตของ QA Network 

• QA Network concept 

• QA Network vision 

• แนวคิด QA Network 


10.30 – 10.45 

พักเบรก 

10.45 – 12.00 

• การดำเนินการ QA Network ตามหลัก PDCA 

• การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อเขียน QA Network Sheet 

• เทคนิคการรวบรวมข้อบกพร่องมาวิเคราะห์จากสภาพหน้างานจริง ( Go & See ) 

  - 5 GEN 

• หลักการใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 

12.00 – 13.00

พักเบรกกลางวัน 

13.00 – 14.00 

• เทคนิคและขั้นตอนการทำ QA Network (ใช้ฟอร์ม QA Network Sheet) 

§ วิเคราะห์กระบวนการผลิต (ตามรูปแบบของ QA Network) 

- กำหนดหัวข้อความบกพร่องในกระบวนการผลิตจากหน้างานจริง 

- วิเคราะห์ผลกระทบจากความบกพร่อง 

- ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง 

- กำหนดเป้าหมายตามความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง 

§ วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ (ตามรูปแบบของ QA Network) 

- ระบบป้องกันการเกิดของปัญหา 

- ระบบป้องกันการหลุดของปัญหา 

- ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม 

• กำหนดแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพของแต่ละข้อบกพร่อง 

• วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังการพัฒนา 

• QA Network Improvement plan 

14.00 – 14.15

พักเบรก 

14.15 – 16.00

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

ถาม - ตอบ


ลักษณะการอบรม :

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 % 

2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ 

Ø ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน / วิศวกร 

Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model 

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต 

Ø ช่างเทคนิค 

Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, QA Network, ประกันคุณภาพ
ฟรีระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
How to have Professional Image and Grate Personality
3900บาท
Personality Type รู้จักรูปร่างของคุณ จุดเด่นที่ควรเน้น แต่งอย่างไรให้ดูแพง พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา
OKRs : Objectives & Key Results (การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง)
3900บาท
เพื่อช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ได้อย่างถูกต้อง
การเตรียมรับมือ  กฎหมายแรงงานฉบับใหม่  ภาคปฏิบัติจริง Up to date กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  ที่นายจ้าง…ฝ่ายบุคคลต้องทราบ
2,900บาท
กฎหมายแรงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง ? พบคำตอบ มีตัวอย่างให้ดูแล้ว ในการสัมมนาหลักสูตรนี้
หลักสูตรอบรม การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ
3900บาท
ตั้งใจที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความปรารถนาจากภายในใจของตนเอง และความคิดเชิงบวกที่จะทำงาน ในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตนเองที่จะได้รับผลตอบแทนดีที่สุดมากที่สุด
เคล็ดลับการบริหารฝ่ายผลิตตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายผลิต ในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพ
หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านรับสิทธิ์เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม