เทคนิค 7 QC Tools + KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( 7 QC Tools for Kaizen Technique )

รหัสหลักสูตร: 66288

จำนวนคนดู 2036 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เทคนิค 7 QC Tools + KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  ( 7 QC Tools for Kaizen Technique )
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          การเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาและปรับปรุงงานในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลนั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ หรือในบางกรณีเรามีกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุง ดังรายละเอียดที่กล่าวมาขั้นต้นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูล แสดงข้อมูลมาวิเคราะห์งานแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงแล้วนำข้อมูลนั้นมาเพื่อตัดสินใจในการทำงาน คือ 7 QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ประสบความสำเร็จเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดซํ้าที่มีความนิยมในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งอันประกอบด้วย Check Sheet, Pareto Diagram, Cause and Effect Diagram, Histogram , Scatter Diagram , Graph และ Control Chart เครื่องมือทั้ง 7 อย่าง มีความสำคัญและการนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุง (Kaizen)  อย่างเหมาะสม การเลือกใช้เครื่องมือแต่ละประเภทของการแก้ไขปัญหาจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

     1. สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการของ เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
   1. หลักแนวคิดและหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”
   2. หลักความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วยจิตสำนึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม
   3. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกจากความท้าทายใน ”ต้นทุนคุณภาพ” และ“การควบคุมคุณภาพ”
   4. อะไรคือ ของมีตำหนิ (Defect) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด  
   5. แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Technique)
   6. การค้นหาความสูญเปล่า (Wastes) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อนำมาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
   7. คุณสมบัติเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง และขั้นตอนการใช้งานให้ประสบ  ผลสำเร็จแก่องค์กร
          7.1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
          7.2. แผนภู มิพาเรโต (Pareto Chart)
          7.3. ฮิตโตแกรม (Histogram)
          7.4. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)
          7.5. แผนภาพสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram)
          7.6. กราฟ (Graph) เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น , กราฟวงกลม , กราฟเรด้า
          7.7. แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control charts)
   8. ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)

   9. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฎี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

   - การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
   - ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
   - กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

   - กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม
   - ไม่เกิน 30 คน


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

อบรมสำหรับองค์กร (การผลิต)

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ( LEAN Supply Chain , Manufacturing , Logistics)TPM,TQM, QCC, 5S , Kaizen, Suggestion etc.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัย,การทำงาน/การใช้งาน, การบำรุงรักษา และการขับขี่ รถยกอุตส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
   - ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิค 7 QC Tools + KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( 7 QC Tools for Kaizen Technique )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิค 7 QC Tools เพื่อการปรับปรุงงาน, 7 QC Tools for Kaizen Technique

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต