หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ (Preventive & Predictive Maintenance)

รหัสหลักสูตร: 66280

จำนวนคนดู 2040 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์  (Preventive & Predictive Maintenance)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ถือเป็นการทำงานเบื้องต้นของการทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งแต่ละโรงงานจะมีรูปแบบการทำงานและสภาวะแวดล้อมในการใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกัน ทำให้การชำรุดเสียหายและประสิทธิภาพของเครื่องจักรอาจแตกต่างไปจากที่กำหนดตามมาตรฐานของเครื่องจักร ดังนั้นฝ่ายบำรุงรักษาของแต่ละโรงงานควรต้องมีระบบหรือแผนการป้องกันเครื่องจักรเหล่านั้นเพื่อลดการหยุดการทำงานโดยไม่ได้คาดหมายไว้ (Unplanned downtime) ด้วยกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่บันทึกได้ (Based on data insights) ซึ่งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสามารถกำหนดได้หลายรูปแบบและต้องมีการปรับปรุง ระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เวลาการปฏิบัติงานของเครื่องจักรไม่ลดลง จนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาตามที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนต้องมีการพัฒนาแผนงานเพื่อสามารถทำการพยากรณ์เพื่อลดความน่าจะเป็นที่จะเกิดปัญหาหรือความล้มเหลวของเครื่องจักรได้อีกด้วย
        การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) คือกิจกรรมพื้นฐานของข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรที่จดบันทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลวหรือความเสียหายของเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่เหลือของการใช้เครื่องจักรได้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้ เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
        การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เป็นกลยุทธ์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยการวิเคราะห์รูปแบบของความเสียหายของเครื่องจักรเพื่อวางแผนป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการหยุดของเครื่องจักรก่อนเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาแลลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์
   1.  ลดความสูญเสียของเวลาการหยุดเครื่องจักรในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งตามแผนหรือนอกแผนซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด
   2.  ยืดอายุการทำงานของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้นได้
   3.  สร้างรูปแบบ (Model) ของเงื่อนไขการเกิดข้อบกพร่องของเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ
   4.  เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
   5.  เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต โดยสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันตามที่ลูกค้าต้องการอย่างต่อเนื่อง
   6.  สร้างคุณค่า (Values) ในกระบวนผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงการบริการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนการผลิต การตรวจสอบ การควบคุมและติดตามได้มากขึ้น
   7.  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในทุกระดับในการวางแผนติดตามโครงการต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา
   1.  โครงสร้างพื้นฐานของระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร
   2.  ชนิดของการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Type of Maintenance)
   3.  ขั้นตอนพื้นฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร
   4.  การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คืออะไร จุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ
   5.  รูปแบบ (Type) และขั้นตอน (Process) ของการทำ Preventive Maintenance
   6.  การวิเคราะห์ เครื่องมือ และตารางกำหนดการในการทำ PM (Preventive Maintenance Schedule)
   7.  ข้อด้อย (Disadvantage) ของการทำ Preventive Maintenance
   8.  ดัชนีชี้วัดของการทำ Preventive Maintenance
   9.  การปรับปรุง พัฒนาการทำ Preventive Maintenance
   10.  ความหมายของการทำ Predictive Maintenance จุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับ
   11.  วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาเครื่องจักรสู่การทำ Predictive Maintenance
   12.  ความแตกต่างระหว่างการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบ Preventive Maintenance กับการทำ Predictive Maintenance
   13.  เสาหลักทั้ง 6 (Six Pillars) ของการทำ Predictive Maintenance
   14.  ขั้นตอนการทำ Predictive Maintenance
   15.  เครื่องมือ เทคโนโลยี การวิเคราะห์และเทคนิคในการทำ Predictive Maintenance

   16.  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effective Analysis)

รูปแบบการฝึกอบรม   

   - การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา, 

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์ (Preventive & Predictive Maintenance)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและเชิงพยากรณ์, Preventive & Predictive Maintenance

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด