เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop)

จำนวนคนดู 315 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร (Workshop)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
• การพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์มิได้มีเพียงการพัฒนาเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนา

องค์กรลงมาจนถึงการพัฒนาส่วนบุคคล

• หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์การพัฒนาในระยะสั้นและ ระยะยาว เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอันส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

หัวข้อสัมมนา

1.การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร

• ประเภทของ Competency

• การวิเคราะห์ Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด

• การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)

• Workshop : การวิเคราะห์ Competency จากตำแหน่งงานจริง

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี

• การฝึกอบรมในองค์กร (In-house Training) และนอกองค์กร (Public Training)

• การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)

• การมอบภารกิจในงาน (Job Assignment)

• การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ

• การฝึกอบรมคือคำตอบของวิธีการพัฒนาบุคลากรหรือไม่อย่างไร

• Workshop : การวิเคราะห์วิธีที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) (เพิ่มคำสร้อย)

• การพัฒนาองค์กรคืออะไร สำคัญอย่างไร

• เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร

• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาองค์กร

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)

• การพัฒนาส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญอย่างไร และเหตุผลที่ควรดำเนินการ

• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาส่วนบุคคล

• วิธีการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

• Workshop : การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล จากงานจริง

7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร

• ความแตกต่างของการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และเส้นทางสายอาชีพ (Career Path)

• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาสายอาชีพ

• รูปแบบการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ

• Workshop : การสร้างเส้นทางสายอาชีพ จากงานจริงหรือกรณีศึกษา


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HR, พัฒนาตนเอง, การพัฒนาส่วนบุคคล, การฝึกอบรมในองค์กร
การเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงาคลังสินค้า และการทบทวนการขับรถ Fork Lift อย่างปลอดภัย
3,300บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานี่จัดเก็บหรือพักสินค้าเพื่อรอการส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการทำงานภายในคลังสินค้าจำเป็นต้องอาศัยพนักงานฝ่ายปฏิบัติและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง
3800บาท
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานคลังสินค้าจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานใหม่ ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าเพื่อลดปัญ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีใน
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน : Supervisory Skill Development
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาท่านให้เป็น หัวหน้า "งาน" และ หัวหน้า "คน" มืออาชีพ โดยการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ในหลักทฤษฎีการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม เพื่อใช้ในการบริหารคนและบริหาร