registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม Prezi

จำนวนคนดู 197 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมการสร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม  Prezi
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ในลักษณะ Multimedia Presentation สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้ชม และช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม PREZI เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างงานด้านการนำเสนอในรูปแบบทันสมัย และสามารถผสมผสานกับโปรแกรมทางด้านการจัดการภาพและเสียงได้หลายประเภทสร้างเป็นผลงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ การนำเสนอข้อมูลหน่วยงาน ผลการดำเนินงานงาน และสื่อการเรียนการสอน 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงได้จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI – ICT Creative : Creating Effective Presentation with PREZI” โดยเน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานจริงในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ Multimedia Presentation

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมีความรู้และทักษะการผลิตสื่อ Multimedia Presentation

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของคณะด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

5.เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับผู้เข้ารับการอบรมต่อไปในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

oเรียนรู้การเขียน Story Board อย่างเป็นระบบ

oเรียนรู้การแทรกภาพนิ่ง เสียง และ Video

oการสร้างเส้นทาง (Path) การนำเสนอ

oการใช้โปรแกรมเสริมด้านการจัดการภาพและเสียง

oการนำเสนอในรูปแบบ Flash animation

oการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Video

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Prezi, Prezi ICT
การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 1  Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class1)
4000บาท
หลักสูตรนี้เก็บชั่วโมง CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง - สอนการประยุกต์ใช้ MS.Excel ในการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบทุจริต
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอ
หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions
7800บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
Basic Python Programming
3200บาท
ในปัจจุบันภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Web Application มีมากมายหลายภาษา ภาษา Python เป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมและสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบขั้นสูงได้
Thermal Management system simulation
ไม่มีค่าใช้จ่าย
In this hands-on workshop, you will learn how to use Simcenter AMESim(1D&3D Simulation)
VDO Color Grading with Davinci Resolve 16
2000บาท
โปรแกรมการตัดต่อวีดีโอที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ช้สำหรับทำงานด้านวิดีโอ ใช้แก้ไขสีของวิดีโอ ตัดต่อคลิป รวมถึงการใส่ Effect ระดับสูง ได้อย่างมืออาชีพ
สอนอีคอมเมิอร์ชและโปรโมทด้วย SEO
305บาท
รร.ฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ สำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดสอนอีคอมเมิอร์ช รอบเช้าและ รอบค่ำ เรียน จ-ศ
Overview Data Series (MS. Excel, Power BI, RapidMiner)
2000บาท
ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ องค์กรจำนวนมากต้องการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจุบันมีเครื่องมือ จำนวนมากที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่การ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS.Excel , Power BI ไปจนถึง RapidMiner)