หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

รหัสหลักสูตร: 57982

จำนวนคนดู 1239 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหคุผล

           ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับความจำ เมื่อเราเริ่มคิด เริ่มจดจำรายละเอียดในการทำงานและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ความคิดและความจำที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ทั้งด้านการพัฒนาการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหา และการบริหารงานขององค์กร
            หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและ

    ตัวท่านเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: ความคิด

    1.ความสำคัญของความคิด

    2.ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานในการทำงานยุคปัจจุบัน

    3.รูปแบบการพัฒนาทางความคิด

        •  คิดบวก / คิดลบ

        •  คิดเป็น / คิดไม่เป็น

        •  คิดกลยุทธ์ / คิดวางแผน / คิดปฏิบัติงาน

    4.ทักษะการปลดล็อกความคิดในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

    5.เทคนิควิธีการปลดล็อกความคิด เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

    6.ตัวอย่างการนำความคิดไปใช้

        •  การลดข้อผิดพลาด

        •  การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

    7.กิจกรรม การนำความคิดไปใช้ในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน

    8.กิจกรรม ปลดล็อกความคิด

Module 2 : ความจำ

    9.ความสัมพันธ์ของ “ความจำ” กับ “ความคิด”

    10.กระบวนการเรียนรู้และจดจำ

    11.เทคนิคการพัฒนาและฝึกฝนความจำ

        •  สังเกต

        •  ถาม

        •  ทวน

    12. กิจกรรมทดสอบความจำ

    13. กิจกรรมฝึกความจำ

    14. สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความคิด, พัฒนา, ความจำ, การทำงาน, หลักสูตร, อบรม