การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools

จำนวนคนดู 565 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

7 QC Tools เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการของ กิจกรรมตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยมากมักจะใช้เพื่อแก้ปัญหา QC อย่างไรก็ตามสำหรับการ แก้ไขปัญหาโดยทั่วๆ ไปก็สามารถใช้ได้ ซึ่งปัจจุบันก็นิยมนำหลักการมาแก้ปัญหาโดยทั่วๆ ไป โดยทำ ขั้นตอนของวงจรบริหาร PDCA มาใช้ร่วมกัน ตั้งแต่การะบุปัญหาที่ชัดเจน การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและ การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา วิธีการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรม การวิเคราะห์หา สาเหตุ มาตรการการแก้ไข การติดตาม ตลอดจนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ขึ้นอีก ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบ   


วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดเบื้องต้นในการมองปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถ หาแนวทางในการแก้ปัญหา…  

• สามารถน้ำความรู้ไปประยุกต์กับการใช้งานจริง   

• สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีสำหรับการแก้ปัญหา และการปรับปรุง  

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) : 

=> นิยามและมุมมองของปัญหา  

          - คุณภาพ  

          - มาตรฐาน  

=> ขั้นตอนของการแก้ปัญหา  

=> แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด PDCA และการเพิ่มผลผลติด้วยหลักการ ECRS  

          • การกำหนดประเด็นปัญหาและการทำความเข้าในปัญหา  

          • การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  

          • การกำหนดมาตรการแก้ไขและการนำไปปฏิบัติ  

          • การกำหนดมาตรการแก้ไขและประเมินประสิทธิผล  

          • การกำหนดมาตรการแก้ไขและประเมินประสิทธิผล  

=> 7 QC Tools สำหรับการแก้ปัญหา  

          • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)  

          • ผังพาเรโต (Pareto Diagram)  

          • กราฟ (Graph)  

          • ผังเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram)  

          • ผังการกระจาย (Scatter Diagram)  

          • แผนภูมิควบคุม (Control Chart)  

          • ฮิสโตแกรม (Histogram)  

=> Work Shop และกรณีตัวอย่าง  

=> สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน  

 


 


 

 


 


 


 


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: 7QCTools,, หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหา, หลักสูตร 7QCtools, หลักสูตรเพิ่มผลผลิต, หลักสูตรอบรมโรงงาน, PDCA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด