registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

จำนวนคนดู 653 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 กันยายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจที่ของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทให้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อนำส่งสินค้าให้บรรลุตามวัตถุประส่งค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในการขนส่งแต่ละเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ามัน การบริหารจัดการ และด้านอื่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากไม่สามารถบริหารจัดการให้ถูกวิธี จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกาหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หนักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านรู้วิธีในการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดต้นทุนในด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

•ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

•ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า

•ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

•ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงานประะจำรถให้กับพนักงานขับรถ

•ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา

•ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาต่ำ และการบริหารจัดการ  

•ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

•การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และแนวทางในการจัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ และตรวจสอบเอกสร

•ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง

•แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคันเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพพนักงานขับรถ

•การจัดทำ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพตามระบบ ISO

•หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

•ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

•ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน

•ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งสินค้าทั้งก่อนและหลัง

•การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน รวมถึงการส่งสินค้าพร้อมวางบิล รับเช็ค เก็บเงินสดและการกำหนดเงื่อไขการเก็บเงินสด

•แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตาม กฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO

•แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนดในแต่ละวัน และตามความต้องการของลูกค้า / ฝ่ายขาย

•การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

•แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุนพร้อมจัดทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณี

     o รถกรณีปกติ

     o รถกรณีกระทันหัน

     o รถกรณีพิเศษ

•แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้บัญชีและการเงิน

•กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

•วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหาร การจัดการ และการจัดทำสัญญา

•การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

•แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อทราบต้นทุน รวมถึงประเมิน Outsource

•แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

•หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•มรรยาทในการให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

•การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง และหลักการคิด เพื่อเข้าระบบ ISO

•ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่หัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลขนส่ง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลขนส่งรวมถึงเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานที่ปฏิบัติงานขนส่ง ผู้ที่เตรียมพร้อมเป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านคลังสินค้า นักศึกษาด้านโลจิสติกส์ที่กำลังจำสำเสร็จการศึกษา เพื่อทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการทำงานและการลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนกระบวนการรวมถึงการจัดทำเอกสารรายงาน (พร้อมตัวอย่างข้อมูลที่สามารถนำไปประยุคใช้งานได้จริง)
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาหรือองค์กร


สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800


 **ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
3900บาท
เหมาะสำหรับ ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้
สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )
3800บาท
ในโลกยุคปัจจุบัน ฝ่ายขายมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงกว่าสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยในหลายๆองค์กรพยายามพัฒนาฝ่ายขายในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแ
สุดยอดนักเจรจาต่อรอง : เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
3800บาท
ในโลกยุคปัจจุบันนั้น การเจรจาต่อรองสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจรจาต่อรองนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและมักจะเกิดขึ้นอันดับต้นๆเสมอ นอกจากนี้เรายัง
หลักสูตรอบรม ลดช่องว่างระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง และ ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างตน กับ ลูกน้องได้ โดยผ่านการทำ กิจกรรม เก
การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency
3700บาท
หลักสูตรอบรม การจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ (Knowledge) ในหลักการพัฒนา การจัดทำ Job Description หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน ในปัจจุบัน ให้เป็น Job Description บนพื้นฐานของ Competency
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว