การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

จำนวนคนดู 1177 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

     ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจที่ของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทให้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อนำส่งสินค้าให้บรรลุตามวัตถุประส่งค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในการขนส่งแต่ละเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ามัน การบริหารจัดการ และด้านอื่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากไม่สามารถบริหารจัดการให้ถูกวิธี จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกาหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หนักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านรู้วิธีในการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดต้นทุนในด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

•ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

•ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า

•ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

•ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงานประะจำรถให้กับพนักงานขับรถ

•ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา

•ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาต่ำ และการบริหารจัดการ  

•ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

•การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และแนวทางในการจัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ และตรวจสอบเอกสร

•ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง

•แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคันเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพพนักงานขับรถ

•การจัดทำ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพตามระบบ ISO

•หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

•ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

•ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน

•ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งสินค้าทั้งก่อนและหลัง

•การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน รวมถึงการส่งสินค้าพร้อมวางบิล รับเช็ค เก็บเงินสดและการกำหนดเงื่อไขการเก็บเงินสด

•แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตาม กฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO

•แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนดในแต่ละวัน และตามความต้องการของลูกค้า / ฝ่ายขาย

•การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

•แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุนพร้อมจัดทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณี

     o รถกรณีปกติ

     o รถกรณีกระทันหัน

     o รถกรณีพิเศษ

•แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้บัญชีและการเงิน

•กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

•วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหาร การจัดการ และการจัดทำสัญญา

•การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

•แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อทราบต้นทุน รวมถึงประเมิน Outsource

•แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

•หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•มรรยาทในการให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

•การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง และหลักการคิด เพื่อเข้าระบบ ISO

•ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น


Sponsored
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผู้รับจ้างช่วงผลิตในแต่ละลำดับขั้นได้ผลิตสินค้าและส่งมอบตามลำ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน