registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

จำนวนคนดู 817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

     ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจที่ของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทให้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อนำส่งสินค้าให้บรรลุตามวัตถุประส่งค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และในการขนส่งแต่ละเที่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ามัน การบริหารจัดการ และด้านอื่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากไม่สามารถบริหารจัดการให้ถูกวิธี จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกาหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หนักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านรู้วิธีในการบริหารจัดการงานขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดต้นทุนในด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

•ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

•ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า

•ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

•ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงานประะจำรถให้กับพนักงานขับรถ

•ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา

•ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาต่ำ และการบริหารจัดการ  

•ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

•การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และแนวทางในการจัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ และตรวจสอบเอกสร

•ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง

•แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคันเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพพนักงานขับรถ

•การจัดทำ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพตามระบบ ISO

•หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

•ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง  

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

•ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน

•ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งสินค้าทั้งก่อนและหลัง

•การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน รวมถึงการส่งสินค้าพร้อมวางบิล รับเช็ค เก็บเงินสดและการกำหนดเงื่อไขการเก็บเงินสด

•แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตาม กฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO

•แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนดในแต่ละวัน และตามความต้องการของลูกค้า / ฝ่ายขาย

•การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

•แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุนพร้อมจัดทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณี

     o รถกรณีปกติ

     o รถกรณีกระทันหัน

     o รถกรณีพิเศษ

•แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งให้บัญชีและการเงิน

•กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

•วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหาร การจัดการ และการจัดทำสัญญา

•การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

•แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อทราบต้นทุน รวมถึงประเมิน Outsource

•แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

•หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

•มรรยาทในการให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

•การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง และหลักการคิด เพื่อเข้าระบบ ISO

•ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน Systematic analytical for Problem Solving technique
2900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
Basic International Material Data System : IMDS
15000บาท
เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
How to Build PR Activities for Business สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ
5000บาท
หากคุณทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การจัดอีเว้นท์พีอาร์หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เป็นอีกงานที่นักประชาสัมพันธ์ต้องทำเป็นกันทุกคน ต้องสามารถสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ให้ตอบโจทย์กับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กร และถูกใจทุกกลุ่มเป้าหมาย
Service mind : การบริการอย่างเหนือชั้น
3900บาท
ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย สามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
3,900บาท
การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงาน
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่
3900บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพือความสำเร็จ
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์