การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ (Strategic & Leadership Development)

รหัสหลักสูตร: 66560

จำนวนคนดู 546 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ  (Strategic & Leadership Development)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 35 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 35 วัน


รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 176 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 176 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     การบริหารงานจะเข้มแข็งหรือยั่งยื่นมั่นคงเพียงใด ความสาคัญการบริหารเชิงกลยุทธ์ ((Strategic Management) ผู้บริหารต้องเข้าใจการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation) ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ความเข้าใจและการนาไปใช้ในการบริหารงานและการวางแผน ดังนั้นการบริหารงานธุรกิจทุกประเภทจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องให้ความสาคัญในการการบริหารงานเชิงกลยุทธ์วางแผนธุรกิจให้มีการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
   2.  เพื่อความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ
   3.  เพื่อความเข้าใจในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และนาการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   Session 1 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์
   Chapter 1: มา…เข้าใจเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์และความจำเป็น (Strategic Management Meaning)
   Chapter 2: การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis)
        •  วิสัยทัศน์ (Vision)
        •  พันธกิจ (Mission)
        •  เป้าประสงค์ (Goal)
        •  เป้าหมาย (Target)
        •  วัตถุประสงค์ (Objective)
        •  นโยบายขององค์กร (Organization policy)
   Chapter 3: การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)
        •  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
        •  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
        •  การสรุป โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน
        •  การกำหนดกลยุทธ์
        •  การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย
   Chapter 4: การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation)
        •  ความสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
        •  งานสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติงาน
   Chapter 5: การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control and evaluation)
        •  การควบคุมกลยุทธ์
        •  การประเมินผลกลยุทธ์
   Session 2 การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
   Chapter 1: หลักของภาวะผู้นำ (Principles of Leadership)
   Chapter 2: การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
        •  การพัฒนาตัวเอง (Self Development)
        •  การบริหารเวลา (Time management)
        •  การมอบหมายงาน (Delegation)
        •  การเป็นผู้นาการประชุม (Leadership for Meeting)
        •  การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)
   Chapter 3: การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับของผู้นา
        •  การควบคุมตนเอง (Self control)
   Chapter 4: เทคนิคการพัฒนาผู้นาชั้นยอด
        •  ไม่ถือตัว และให้เกียรติลูกน้อง (Respectation)
        •  มีความยุติธรรม (Fair)
        •  มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
        •  ทางานเป็นระบบ (System)
        •  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem solving)
        •  เปิดใจรับฟังความคิดเห็น (Open mind)
        •  การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน (Support)
        •  การพัฒนาสมาชิกในทีม (Team development)
        •  มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
ลักษณะการเรียนรู้
   1.  เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)
   2.  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)
   3.  เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.
   4.  Work shop / Case Study
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
   1.  นำกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหารได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ
   2.  เข้าใจการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ


วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ (Strategic & Leadership Development)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ, Strategic & Leadership Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน