การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management)

รหัสหลักสูตร: 58895

จำนวนคนดู 348 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด ดังนั้นการจัดการงานประจำวัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. แนวคิดการบริหารการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

2. การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

3. ขั้นตอนการจัดทำระบบ Just in Time(JIT)

4. การปรับเทียบการผลิต (Levelled Production)

5. กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Processing)

6. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เทคนิคการวางแผน และ วิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน

8. หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA

9. ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต

10. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

11. การสร้างแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

12. ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

13. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

14. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

15. การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop : ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop : “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

Sponsored
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารการผลิต