หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ

จำนวนคนดู 504 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการในการสร้างมาตรฐานระดับความสามารถของผู้จัดการที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

     2.เพื่อเรียนรู้วิธีบริการจัดการสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างผู้จัดการมืออาชีพ ด้วยการค้นหาพร้อมพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน

     3.เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

     4.เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงที่ดี โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤติกรรมลูกน้องระหว่างการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนา “ผลงาน” และ “คน” อย่างมีขั้นตอน


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่ 1 ความสามารถพื้นฐานตามตำแหน่งงาน

1.บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรฐาน Managerial Competencies

        • การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ (Strategic Management/Vision)

        • การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

        • การบริหารจัดการงาน (Task Management)

        • ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)

        • การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

        • กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดกลุ่มทีมงานผู้จัดการเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดจำเป็นของManagerial Competencies แต่ละคุณสมบัติ

2.ค่าชี้วัดสำหรับการกำหนดมาตรฐานศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน (Potential and Performance Indicator)

3.วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

4.ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นผู้จัดการตาม Managerial Competencies”

        • WORKSHOP GROUP 1: การบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ (Strategic Management/Vision)

        • WORKSHOP GROUP 2: การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

        • WORKSHOP GROUP 3: การบริหารจัดการงาน (Task Management)

        • WORKSHOP GROUP 4: ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม (Leadership and Team Development)

        • WORKSHOP GROUP 5: การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

ส่วนที่ 2 ทักษะพิเศษสำหรับการบริหารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง

4.พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความคิด และการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของคน และลักษณะของคนประเภทต่างๆ

5.รูปแบบการสื่อสารของผู้ให้คำปรึกษาสู่ความมั่นใจและตรงใจกันทั้งสองฝ่าย

6.จิตวิทยาที่ผู้ให้คำปรึกษากับการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่ดี

       • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางบวก

       • การแจ้งผลการที่จะมีผลกระทบทางลบ

       • เรื่องที่หัวหน้าพึงระมัดระวังในการแจ้งผล

7.การแจ้งผลการประเมินต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน

       • เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

       • เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

       • เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด

8.วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”

       • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)

       • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ (Benefits)

       • การให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Fact)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาคน

9.วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “ผลงาน”

      • การให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน (Reaching Agreement)

      • การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน (Improvement)

      • การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงาน (Reinforcement)

      • การให้คำปรึกษาเพื่อประเมินผลงาน (Performance Review)

กิจกรรมฝึกทักษะ : การให้คำปรึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กร เพื่อการพัฒนาผลงาน

10.แบบฟอร์มสังเกตพฤติกรรมและความสามารถการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน

       • การสร้างบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง

       • การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูด

      • การฟังด้วยความเข้าใจ

      • การฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจ

      • การถามเพื่อความกระจ่างและความชัดเจน

      • การทำความเข้าใจในปัญหาให้ตรงกัน

      • การทำความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา

      • การบอกความต้องการของหัวหน้า

      • การจัดแผน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

      • ลูกน้องรู้สึกสบายใจ หลังการพูดคุย

11.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาหลักสูตรออนไลน์

อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ

อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

วิทยากร

อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการขายและบริการ ด้านการจัดการสำนักงาน และงานธุรการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :0-26154499, 0-2615-4477 – 8 ,0-2615-4479
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้า, ผู้จัดการ, พัฒนาทักษะ, อบรม, สัมมนา, Manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด