สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

จำนวนคนดู 30 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล


วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

      1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ

      2. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร

      3. เพื่อให้พนักงานขายและองค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

      1. ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม

      2. แนวคิด ทฤษฎี ในการประสบความสำเร็จทางการขาย

      3. ประเด็นปัญหาที่พนักงานขายพบในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

      4. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก

      5. ประเมินบุคลิกภาพหลังเข้ารับการฝึกอบรม


รูปแบบการฝึก

      การบรรยาย (Lecture) / การฝึกปฏิบัติ (Workshop)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      1. พนักงานขายสามารถขจัดจุดอ่อนที่ตนเองมี ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อม ความมั่นใจในการขาย สามารถปิดการขายโดยสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้

      2. พนักงานขายสามารถพยากรณ์ความต้องการโดยการอ่านสีหน้า และท่าทางของลูกค้าได้

Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบัญชี

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย, บุคลิกภาพพนักงานขาย, บุคลิกภาพ
การสื่อสาร การประสานงาน  การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร
3,300บาท
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกองค์กรย่อมต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างเสมอ และจากปัญหาเล็กๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งภายในองค์กร
Sponsored
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณกำลังมองหาสูตรพลิกธุรกิจอยู่หรือเปล่า มาร่วมพลิกธุรกิจ 8 มิ.ย นี้ กับนักพลิกธุรกิจตัวเอง จำกัดเพียง 100 ธุรกิจต่อรอบเท่านั้น!! สามารถมาได้ 2 ท่านต่อธุรกิจ
หลักสูตร Professional Selling Skills
3900บาท
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของล
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต PPAP (Production Part Approval Process)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบขั้นตอนของการนำเสนอ PPAP การประยุกต์ใช้ควบคุมเอกสารและบันทึก PPAP
การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการนำตัวชี้วัดผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
3,900บาท
การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัท และมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับในการทำงาน
สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเจรจาต่อรองและปิดการขาย
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล