ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)

รหัสหลักสูตร: 66860

จำนวนคนดู 880 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ  OKRI (OKR + KPI) (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

 หลักการและเหตุผล

     KPI (Key Performance Indicators) คือเครื่องมือที่หลาย ๆ องค์กรนิยมนำมาใช้ในการวัดผลสำเร็จเพื่อการประเมินผลงาน ส่วน OKR (Objectives and Key Results) เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบัน จะเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุก่อน และเน้นใช้ไปในทางพัฒนาองค์กร ดังนั้นหากนำเครื่องมือทั้งสองมาใช้ร่วมกัน ย่อมเกิดกระบวนการบริหารที่บูรณาการทั้งด้านความสำเร็จและการพัฒนาไปพร้อมกัน จึงเกิดเป็นเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า OKRI (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) ที่จะทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสำคัญในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

2) เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงานอย่างบูรณาการ และสอดคล้องกันทั้งองค์กร

3) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และ OKR อย่างแท้จริง

4) เพื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่เหมาะสมกับองค์กร/หน่วยงานของตนเองได้

5) เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ OKRI มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาร่วมกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการ

    •กลยุทธ์คืออะไร จำเป็นต่อองค์กรอย่างไร และแนวทางกำหนดกลยุทธ์แต่ละระดับ

    •เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) จุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

    •การแปลงวิสัยทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์

    •องค์ประกอบ และเครื่องมือสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์

    •เทคนิควิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ สู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้วยผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

    •เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับขององค์กร

Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และเขียนผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

ภาพรวมและความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่าง OKR (Objectives and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators)

ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ

    •หลักการกำหนด Objectives and Key Results แบบฉบับ OKR

    •ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนด OKR เช่น จำนวน Objectives, จำนวน Key Results เป็นต้น

Workshop : การกำหนด Objective และ Key Results ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร

แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs

    •ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

    •ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

    •เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน

Workshop : การกำหนด KPIs ตาม OKR ที่กำหนด

เมื่อบูรณาการ OKR กับ KPI รวมเป็น OKRI เครื่องมือใหม่ในการบริหารเพื่อมุ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

กระบวนการจัดทำ OKRI ระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับ Vision , Mission และเป้าหมายของธุรกิจ

กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ OKRI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ

Workshop : การออกแบบและกำหนด OKRI ระดับฝ่ายงาน / หน่วย และตำแหน่งหน้าที่

กรณีศึกษา พร้อมไฟล์ตัวอย่าง สำหรับการจัดทำ OKRI เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร

OKRI กับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส

ปัญหาและข้อควรระวังในการทำ OKRI


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการทุกระดับในองค์กร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปัญหาและข้อควรระวังในการทำ OKRI, SMART KPI, ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และเข, ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !