registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)

จำนวนคนดู 183 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
        ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานนั้นถือเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรระดับปฏิบัติงานโดยตรง คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 


        ดังนั้นนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แล้วนั้น ทัศนคติที่มีต่อบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำ วิธีการบริหารงาน การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ได้พัฒนาศักยภาพให้ครบทุกด้านทั้งเรื่องการบริหารงาน และเรื่องการบริหารจัดการคน เพื่อการก้าวสู่บทบาทผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีความเป็นมืออาชีพ และการบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อร่วมนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมาย และประสบความสำเร็จต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
•พื้นฐานแนวคิดและทักษะนักบริหารยุคใหม่ ( 4 Managerial Base Line Concept )

•หลักการ 3A เพื่อการแก้ปัญหาของนักบริหารชั้นสูง

     - Ability

     - Authority

     - Available Time

•ความแตกต่างของ Responsibility กับ Accountability ของนักบริหารมืออาชีพ

•แนวคิดและหลักการของการสร้างระบบ ( System ) กับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

     - ความหมายและเป้าประสงค์ของระบบ

     - หลักการวางระบบการบริหารที่ดี/ไม่ดี

     - การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ ( System Analysis & System Improvement )

•กลยุทธ์การบริหารงานแบบ Eisenhower กับการวิเคราะห์งานด้วย Task Dynamic

     - หลักการของ Eisenhower Matrix กับการจำแนกงานของนักบริหาร

     - เทคนิคการจำแนกงานสำคัญออกจากงานทั่วไป

     - ความหมายของ งานด่วน กับแนวคิดของ Sense of Urgency ที่นักบริหารควรรู้

     - แนวทางการบริหารจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง ตามแนวทางของ Eisenhower

•จิตวิทยาการบริหารคนและทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ

     - เทคนิคการจำแนกผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทาง Task-Attitude Matrix

     - แนวทางการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท ( การมอบหมายงาน-ติดตามงาน-การสื่อสาร )

•แนวคิดการพัฒนาทีมงาน 4 ระดับการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อการสร้างทีมงานชั้นเลิศ

     - Teaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Coaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Counseling แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Mentoring แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

•สรุปจบ ถาม-ตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะผู้บริหาร, นักบริหารมืออาชีพ, Professional Manager, Essential Skills, พัฒนาศักยภาพ, Leadership
ฟรีสัมมนาสำหรับชาวบางแค ระบบบริหารคุณภาพ สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 + Core tools “มาตรฐานระบบยานยนต์สู่การพัฒนาองค์ระดับสูง”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระบบบริหารคุณภาพ สำหรับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 + Core tools (APQP/PPAP/FMEA/SPA/MSA) “มาตรฐานระบบยานยนต์สู่การพัฒนาองค์ระดับสูง”
การจัดส่ง – ขนส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3800บาท
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในการจัดส่ง-ขนส่งนอกจากระบบในการจัดส่งที่ดีแล้ว พนักงานจะต้องรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สินค้าถูกต้องไม่สูญหายและปล
Digital Mindset เปลี่ยนแนวคิดพิชิตธุรกิจในยุคดิจิทัล
5900บาท
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยปรับกระบวนคิด สร้างแรงจูงใจ การสร้างให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะในการวางแผนธุรกิจอย่างชาญฉลาดและเท่าทันในยุคดิจิทัล
เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
3800บาท
องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในก
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
4500บาท
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
3900บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้