ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)

จำนวนคนดู 396 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ (The Essential Skills for Professional Manager)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
        ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานนั้นถือเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรระดับปฏิบัติงานโดยตรง คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 


        ดังนั้นนอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แล้วนั้น ทัศนคติที่มีต่อบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำ วิธีการบริหารงาน การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ได้พัฒนาศักยภาพให้ครบทุกด้านทั้งเรื่องการบริหารงาน และเรื่องการบริหารจัดการคน เพื่อการก้าวสู่บทบาทผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีความเป็นมืออาชีพ และการบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อร่วมนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่เป้าหมาย และประสบความสำเร็จต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
•พื้นฐานแนวคิดและทักษะนักบริหารยุคใหม่ ( 4 Managerial Base Line Concept )

•หลักการ 3A เพื่อการแก้ปัญหาของนักบริหารชั้นสูง

     - Ability

     - Authority

     - Available Time

•ความแตกต่างของ Responsibility กับ Accountability ของนักบริหารมืออาชีพ

•แนวคิดและหลักการของการสร้างระบบ ( System ) กับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

     - ความหมายและเป้าประสงค์ของระบบ

     - หลักการวางระบบการบริหารที่ดี/ไม่ดี

     - การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบ ( System Analysis & System Improvement )

•กลยุทธ์การบริหารงานแบบ Eisenhower กับการวิเคราะห์งานด้วย Task Dynamic

     - หลักการของ Eisenhower Matrix กับการจำแนกงานของนักบริหาร

     - เทคนิคการจำแนกงานสำคัญออกจากงานทั่วไป

     - ความหมายของ งานด่วน กับแนวคิดของ Sense of Urgency ที่นักบริหารควรรู้

     - แนวทางการบริหารจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง ตามแนวทางของ Eisenhower

•จิตวิทยาการบริหารคนและทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ

     - เทคนิคการจำแนกผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทาง Task-Attitude Matrix

     - แนวทางการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท ( การมอบหมายงาน-ติดตามงาน-การสื่อสาร )

•แนวคิดการพัฒนาทีมงาน 4 ระดับการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อการสร้างทีมงานชั้นเลิศ

     - Teaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Coaching แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Counseling แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

     - Mentoring แนวคิด-หลักการ-แนวทาง

•สรุปจบ ถาม-ตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะผู้บริหาร, นักบริหารมืออาชีพ, Professional Manager, Essential Skills, พัฒนาศักยภาพ, Leadership