registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อยกระดับผลงาน

จำนวนคนดู 123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อยกระดับผลงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ประโยชน์และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ตระหนักถึงความสาคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงานและการดาเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ เทคนิคและเครื่องมือของการคิดเชิงวิเคราะห์

2. ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการคิดเชิงวิเคราะห์และหลักการของการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

3. สามารถสกัดความหมายจากข้อมูลธุรกิจ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สาหรับการแก้ไขปัญหาในการทางานที่ได้รับมอบหมาย การตัดสินใจและการวางแผนการทางานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

4. รู้และเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

5. ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูล และสามารถระบุถึงข้อมูลที่สาคัญจาเป็นซึ่งเกี่ยวข้องในงาน และสามารถบริหารจัดการเพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในยุค Big Data

6. ได้ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ จากตัวอย่างปัญหาจริงทางธุรกิจขององค์กรหรือปัญหาจริงในงานที่รับผิดชอบของผู้เข้าอบรม โดยนาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหา (Best Practices) ไปกาหนดมาตรการทางเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนา (Undesired or Negative Side Effect)

หัวข้ออบรมสัมมนา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) สาคัญต่อความสาเร็จและล้มเหลวอย่างไร? (เรียนรู้ผ่านเรื่องราวสมมติและการจาลองสถานการณ์)

o เข้าใจสาเหตุของผลลัพธ์และปรากฎการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการคิดวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Failure and Negative Impacts in Thinking)

Workshop เสวนาระดมความคิดวิเคราะห์ข้อบกพร่องและสาเหตุความล้มเหลวของ

การคิด วางแผน แก้ปํญหาและตัดสินใจ

o สรุปข้อบกพร่องและจุดอ่อนในการคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ การประเมินตนเองและร่วมกันค้นหาแนวทางในการป้องกันหลีกเลี่ยง และพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการคิดสู่การเป็นนักคิดที่มีประสิทธิผลสูงสาหรับคนทางานและนักบริหารมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 คุณลักษณะของนักคิดที่มีวิจารณญาณ

 มาตรฐานและมิติการประเมินคุณภาพของการคิด

รู้จักและเข้าใจการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

o ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิเคราะห์ (What is Analytical Thinking?)

o วิเคราะห์ทาไม? สถานการณ์ใดที่ต้องการการวิเคราะห์? ความสาคัญและประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์

o องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ

o แนวทางที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาทักษะความสามารถของการคิดวิเคราะห์

 เทคนิค “How does it work?”

 เทคนิค “Fact-Base Thinking and Logical Diagramming”

 Management by Fact : Gemba, Gembutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku

 MECE (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive) Principle

Workshop ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค “Logical Diagram”

Discussion การกาหนดกลยุทธ์และมาตรการปรับปรุงผลการดาเนินงาน

(Performance Improvement) ด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์

เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคและเครื่องมือคิดต่างๆ (Tools and Techniques to increase Analytical Thinking Capability)

o Visualize Thinking Techniques

o ขยายศักยภาพการคิดให้กว้างและลึกด้วยเทคนิค Mind Mapping

o Additional Tools and Techniques for Effective Analytical Thinking

 Why-Why Analysis

 Cause and Effect Diagram

 Affinity Diagram

 Tree Diagram

 Relations Diagram

 Pareto Principle

 Statistics and Regression

Data Analytics และการทางานในยุคข้อมูลสารสนเทศและ Big Data

o จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง?

o Gap Analysis เกี่ยวกับความพร้อมสู่การทางานด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์

เรียนรู้ตามอัธยาศัยจากวีดีทัศน์ตัวอย่าง “การคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคนิคนักคิดวิเคราะห์”

สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

Sponsored
ก้าวสู่เส้นทางนักเทรด เริ่มต้นดี กำไรหลักล้าน

รู้หรือไม่ อาชีพเทรดเดอร์ นอกจากมีรายได้จากการเทรดแล้ว คุณยังสามารถสร้างรายได้แบบPassive Incomeได้อีกด้วยด้วยการพัฒนาเป็นMaster ให้คนติดตาม เมื่อมีคนCopy คุณแล้ว ทุกครั้งของกำไร คุณจะได้ส่วนแบ่งเป็...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Thinking, Decision Making, Analysis, Thinking tools, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, Business Problem Solving
หลักสูตร  พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาแล
เทคนิคการขาย อย่างมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติเพื่อต่อสู้กับยุค AI
หลักสูตร MS Excel สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง (2 วัน)
3500บาท
ปูพื้นฐาน และเทคนิคการใช้ฟังก์ชัน Excel อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็ว และเตรียมพร้อมเพื่อต่อยอดการใช้งานขั้นสูงต่อไป
วางเป้าหมายและกำหนดทิศทางองค์กรด้วย OKRs อย่างไรให้ได้ผล
4000บาท
OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เข้าใจหลักการแนวคิดของระบบ OKRs และสามารถนำไปใช้บริหาร
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
3900บาท
เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน : Supervisory Skill Development
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาท่านให้เป็น หัวหน้า "งาน" และ หัวหน้า "คน" มืออาชีพ โดยการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ในหลักทฤษฎีการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม เพื่อใช้ในการบริหารคนและบริหาร
บริหารซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถการแข่งขันผ่าน BEER GAME
1800บาท
ปัญหาหลักของ SME ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการไหล Information และ Material ที่ถูกมองข้าม เลยส่งผลให้ต้นทุนสูงและส่งมอบสินค้าไม่ทันตามที่ลูกค้ากำหนด เสียโอกาสในการขาย เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านเบียร์เกมส์
เลขานุการนักบริหารจัดการยุค4.0
3900บาท
ปัจจุบันตำแหน่งระดับ“นักบริหารจัดการยุค4.0″ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใ