registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อยกระดับผลงาน

จำนวนคนดู 22 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อยกระดับผลงาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 สิงหาคม 2562

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ประโยชน์และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ตระหนักถึงความสาคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงานและการดาเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ เทคนิคและเครื่องมือของการคิดเชิงวิเคราะห์

2. ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการคิดเชิงวิเคราะห์และหลักการของการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

3. สามารถสกัดความหมายจากข้อมูลธุรกิจ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สาหรับการแก้ไขปัญหาในการทางานที่ได้รับมอบหมาย การตัดสินใจและการวางแผนการทางานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

4. รู้และเข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดแบบระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

5. ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูล และสามารถระบุถึงข้อมูลที่สาคัญจาเป็นซึ่งเกี่ยวข้องในงาน และสามารถบริหารจัดการเพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในยุค Big Data

6. ได้ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ จากตัวอย่างปัญหาจริงทางธุรกิจขององค์กรหรือปัญหาจริงในงานที่รับผิดชอบของผู้เข้าอบรม โดยนาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการแก้ไขปัญหา (Best Practices) ไปกาหนดมาตรการทางเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนา (Undesired or Negative Side Effect)

หัวข้ออบรมสัมมนา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) สาคัญต่อความสาเร็จและล้มเหลวอย่างไร? (เรียนรู้ผ่านเรื่องราวสมมติและการจาลองสถานการณ์)

o เข้าใจสาเหตุของผลลัพธ์และปรากฎการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการคิดวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Failure and Negative Impacts in Thinking)

Workshop เสวนาระดมความคิดวิเคราะห์ข้อบกพร่องและสาเหตุความล้มเหลวของ

การคิด วางแผน แก้ปํญหาและตัดสินใจ

o สรุปข้อบกพร่องและจุดอ่อนในการคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ การประเมินตนเองและร่วมกันค้นหาแนวทางในการป้องกันหลีกเลี่ยง และพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการคิดสู่การเป็นนักคิดที่มีประสิทธิผลสูงสาหรับคนทางานและนักบริหารมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 คุณลักษณะของนักคิดที่มีวิจารณญาณ

 มาตรฐานและมิติการประเมินคุณภาพของการคิด

รู้จักและเข้าใจการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

o ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิเคราะห์ (What is Analytical Thinking?)

o วิเคราะห์ทาไม? สถานการณ์ใดที่ต้องการการวิเคราะห์? ความสาคัญและประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์

o องค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ

o แนวทางที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาทักษะความสามารถของการคิดวิเคราะห์

 เทคนิค “How does it work?”

 เทคนิค “Fact-Base Thinking and Logical Diagramming”

 Management by Fact : Gemba, Gembutsu, Genjitsu, Genri, Gensoku

 MECE (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive) Principle

Workshop ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค “Logical Diagram”

Discussion การกาหนดกลยุทธ์และมาตรการปรับปรุงผลการดาเนินงาน

(Performance Improvement) ด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์

เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคและเครื่องมือคิดต่างๆ (Tools and Techniques to increase Analytical Thinking Capability)

o Visualize Thinking Techniques

o ขยายศักยภาพการคิดให้กว้างและลึกด้วยเทคนิค Mind Mapping

o Additional Tools and Techniques for Effective Analytical Thinking

 Why-Why Analysis

 Cause and Effect Diagram

 Affinity Diagram

 Tree Diagram

 Relations Diagram

 Pareto Principle

 Statistics and Regression

Data Analytics และการทางานในยุคข้อมูลสารสนเทศและ Big Data

o จะนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง?

o Gap Analysis เกี่ยวกับความพร้อมสู่การทางานด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์

เรียนรู้ตามอัธยาศัยจากวีดีทัศน์ตัวอย่าง “การคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคนิคนักคิดวิเคราะห์”

สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

Sponsored
จับมือใหม่เทรด Forex อย่างเซียน จ.กรุงเทพฯ

เรารวบรวมหลักสูตรที่ดีและง่ายสำหรับมือใหม่สามารถทำกำไรได้ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพด้า...

ดูรายละเอียด
อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวม...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารและผู้จัดการในสายงานหลักและสนับสนุนขององค์กร

2. หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการ

3. หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ และบุคลากรในระดับปฏิบัติการ

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:phatcharaporn
เบอร์โทรศัพท์ :06-3146-4644

หากท่านต้องการสมัคร เพิ่มศักยภาพการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อยกระดับผลงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Thinking, Decision Making, Analysis, Thinking tools, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, Business Problem Solving
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบ  ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2) ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3) การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 4) ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ 5)
Hiหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 MI?
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management Style)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วันบส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
3900บาท
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โอกาสส่วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์ของตัวเราเอง” ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจ
Sponsored
จับมือใหม่เทรด Forex อย่างเซียน จ.กรุงเทพฯ
2900บาท
สำหรับคนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าเรียนรู้อบรมได้หมด โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตลาด Forex อย่างแท้จริง และหัวใจหลักๆที่จะสามารถอยู่บนตลาดได้และพอร์ตโต กับโปรแกรม Money Maker และเครื่องมือวิเคราะห์การเทรมากมายที่มืออาชีพเค้าใช้กัน
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
3900บาท
เพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงาน NG เพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า