หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 248 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการเเละเหตุผล

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

โลกของการทำงานในปัจจุบันนั้น เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทำงาน รวมไปจนถึง จิตใจที่พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนั้นๆ หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้นำและความเสียสละในส่วนรวม เพื่อเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาวะความเป็นผู้นำในตัวหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

2.เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติและทักษะทางด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้ผ่านการทำ Workshop และ Activity ต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้จริง

3.เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการบริหารคนหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ในการตั้งเป้าหมาย การวางแผน และพัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

 หัวข้ออบรม

Ice Break

กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา

1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ

2. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

3. ความท้าทายของผู้นำ (Leader) ในวันนี้

 พักเบรก

4.พฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กรที่ผู้จัดการควรตระหนัก

5. ผู้นำ คือใคร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, ผู้จัดการ คือ ผู้นำหรือไม่ ?

6. บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการในฐานะผู้นำหน่วยงาน

7. วิธีการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน

8. Work Shop

พักกลางวัน

9. ผู้นำกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

10.หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

11. เทคนิคการวางแผนงาน (Setting Priority)

12. เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success)

พักเบรก

13. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

14. การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

15. VDO แรงบันดาลใจ

Sponsored
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

  หลักการและเหตุผล            ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ...

ดูรายละเอียด
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพ

หลักการและเหตุผลการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหต...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining