registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร "ภาษีทั้งระบบ สำหรับ START UP"

จำนวนคนดู 185 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สัมมนาหลักสูตร "ภาษีทั้งระบบ สำหรับ START UP"

ภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และอัพเดทกฎหมายภาษีใหม่ๆ "เน้นการทำ workshop ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง"

หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)

1. ความหมาย และหลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. ประเภทเงินได้

3. การหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้

4. การหักลดหย่อนที่สรรพากรให้สิทธิ

5. การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

6. อัตราภาษี และตัวอย่างการยื่นแบบภาษี

7. จุดไหนที่ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล (จุดที่คุ้มทุนที่จะเปลี่ยน)

8. ประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)

1. หลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล และการคำนวณ

2. ความต่างของค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายทางภาษี

3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และการบริหารภาษีนิติบุคคล

4. ตัวอย่างประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง

5. การจัดทำข้อมูล และยื่นแบบภาษีกลางปี (ภงด. 51)

6. การจัดทำข้อมูล และยื่นแบบภาษีสิ้นปี (ภงด. 50)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

1. ความหมาย และหลักการของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. ประเภท และอัตราของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3. วิธีการคำนวณภาษี

4. ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบ ภงด. 1, ภงด. 3, 53

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1. หลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. เอกสาร และแบบรายงานภาษีที่ใช้

5. ภาษีซื้อต้องห้าม/ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้/ภาษีซื้อไม่ขอคืน

6. ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภพ. 30

ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ

1. ความหมาย และหลักการของภาษีธุรกิจเฉพาะ

2. ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ

3. อัตราภาษี และรายงานภาษีที่ใช้

4. ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภธ. 40

Sponsored
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาภาษี, สัมมนากฎหมายภาษี, ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Signature Analysis for Selection Technique
3900บาท
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย : Work Hard Work Smart
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
Basic & Advance IMDS
26000บาท
เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีมีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
การลดต้นทุนในองค์กร
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล