หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ

จำนวนคนดู 214 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


วัตถุประสงค์


  1.เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจแนวคิดทัศนคติเชิงบวกในการบริหารในปัจจุบัน

  2.เพื่อผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของการทำงานร่วมกัน

  3.เพื่อผู้เข้าอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา


  1.เรียนรู้ความหมายและเข้าใจการทำงานในแนวทางของการมีทัศนคติเชิงบวกเพื่อการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ

  2.เรียนรู้ลักษณะของหัวหน้างานที่ลูกน้องปรารถนา เพื่อไปสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานขององค์กร

  3.เรียนรู้จากหลักการ 3 รู้ (ต้องรู้ ควรรู้ รู้ไว้ก็ดี) สิ่งที่สมาชิกในทีมต้องรู้ซึ่งมีปัจจัยของความสำเร็จของทีม

  4.เรียนรู้หลักการ 3 เก่ง (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด) และภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตาม

  5.เรียนรู้การตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม คุณค่าของลูกน้อง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

  6.เรียนรู้การสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

  7.เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงานเป็นทีม (Team Work)

     •เข้าใจในความแตกต่างของบุคคลซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทีม

     •การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีม

     •สิ่งใดควรทำ และไม่ควรทำหากต้องทำงานเป็นทีม

     •ปัจจัยที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

  8.เรียนรู้ปัจจัยสำคัญของการทำงานร่วมกันลูกน้อง

     •การสื่อสาร การเป็นผู้รับฟังที่ดีและประสานงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างานที่ดี

     •การสอนงาน ให้คำแนะนำ และการเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับลูกน้อง

     •การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจลูกน้องและให้โอกาส

     •หลักการของการทำงานบนพื้นฐาน 3 ร่วม (ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ)

     •การบริหารความขัดแย้งของทีมอย่างสร้างสรรค์ และยุติธรรม

     •การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  9.ถาม -ตอบ


รูปแบบการอบรม

    1. การบรรยาย 40 %

    2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40 %

    3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

    4. มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,หัวหน้างาน,supervisor,skill, อบรมสัมมนา,สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ, อบรม,สัมมนา,หัวหน้างาน,ภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม, อบรมสัมมนา,หัวหน้างาน,supervisory,skill, อบรมสัมมนา,สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ, สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ แล

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)