ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยการทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนา ตนเองอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการสร้างแนวคิด ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและเสริมสร้างลักษณะนิสัยของ การทำงานแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ เป็น ฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และโดดเด่นด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

10400

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

Module 1 :

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการพัฒนาตนเอง

 - ด้านความคิด

 - ด้านความรู้สึก

 - ด้านการปฏิบัติงาน

2. การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง

 - วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

 - การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 - การประเมินผลการทำงานของตนเอง

 - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการทำงาน

 - วิธีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน

 - เคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

4. ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงาน

 - ความหมายของปัญหา

 - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

 - การลดความขัดแย้งในการทำงาน

5. เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างสุขในการทำงาน

………………………………………………………..

Module 2 :

1. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการพัฒนาตนเอง

2. ค้นหาสาเหตุ...สำคัญภายใต้ความรู้สึกของตนเองที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้

 - เกิดความหงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ไม่ชอบงานที่ทำ

 - อยากเป็นคนเก่งแต่หาจุดแข็งของตนเองไม่เจอ

 - ต้องการเป็นคนสำคัญ

 - ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ฯลฯ

3. การจัดทำกลยุทธ์และการวางแผนในการพัฒนาตนเอง

 - การทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองให้ตรงจุด

 - Set Goal การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง

 - การพัฒนา Competency (ความสามารถ) ของตนเอง

4.การจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ด้วยตนเอง

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาตนเอง, พัฒนางาน, การวางแผน, การทำงาน, บริหารความเครียด
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
บริหารโครงการด้วย Cloud Technology
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โนวเลดเจอร์ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ กับงาน “บริหารโครงการด้วย Cloud Technology” เพื่อเพิ่มปัจจัยความสำเร็จในองค์กรในการใช้เครื่องมือที่มี่ประสิทธิภาพ ด้วยวิทยากรที่มากด้วยประสบการในแวดวงบริหารโครงการ
การคิดเชิงกลยุทธ์  : Strategic Thinking
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
หลักสูตร  Effective  Presentation Skills with Confidence
6500บาท
สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร
การควบคุมการผลิต และการวางแผน
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที ฟรีอาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมชา กาแฟ
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3800บาท
"CRM and CEM" เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจ
การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS, 8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน
เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
3900บาท
เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วๆ ไป