กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่งจูงใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน

จำนวนคนดู 334 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปีแบบ Win-Win เพื่อรักษาคนเก่งจูงใจมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและการจ่ายโบนัส

2.ได้ทราบเทคนิค เครื่องมือ กลยุทธ์ใหม่ๆ และแนวโน้มทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับการจ่ายโบนัส ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี การกำหนดแผนการจ่ายผลตอบแทน และเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ เช่น การสร้างความภักดีผูกพันบุคลากร (Employee Engagement) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Performance Development and Planning)


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Update และ Share สถานการณ์การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

2.วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี 2019-2020

3.กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-ควรจะมีข้อมูลประกอบการนำเสนออะไรบ้าง

-กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนำเสนออย่างไร

4. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี? จากอดีตสู่ปัจจุบันและมองไปในอนาคต

5. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม (Win-Win)

              - ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน

              ประจำปี

              - การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสำรวจ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ

             - เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ

6. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน

              - การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ

              - การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับ

                 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี หรือไม่ อย่างไร ?

7. ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

              - กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือน

              - กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน

              - กรณีปัญหาจากการกำหนด Forced Ranking ผลงาน

              - หากไม่กำหนด Forced Ranking ผลงาน จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?

 - หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจำปี จะมีวิธีการ

    ปรับค่าจ้างอย่างไร ? ฯลฯ

8. สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ ถาม – ตอบไขปัญหาที่นักบริหารและ HR อยากรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะ


Sponsored
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์

เดือนแห่งการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ ครั้งแรก...ของ Export Clinic Online!ท่องโลกการค้...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจ่ายโบนัส, เทคนิคการปรับเงินเดือนประจำปี, HR, กลยุทธ์และเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)