registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

จำนวนคนดู 19 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 19 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 36 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

องค์กรของท่านติดประเด็นไหมครับว่า

::::::::::

1. การวางแผนงบประมาณจาก ผู้บริหารระดับสูงเอง ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ต่าง ๆไม่ได้การยอมรับจากระดับ พนักงาน ที่ต้องรับมาเพื่อดำเนินต่อ เพราะด้วยเหตุผล คือ คนวางแผนงบประมาณไม่ได้คลุกคลีภาคสนามจริง คนภาคปฏิบัติจริง ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมการวางแผนงบประมาณ

::::::::::

2.บางองค์กร เริ่มที่จะให้พนักงงานระดับบริหารระดับกลางลงมือถึง พนักงานระดับปฏิบัติ เริ่มมีส่วนร่วมในการวางแผน แต่ไม่ทราบกระบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณโดยพนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ จะเริ่มต้นตรงจุดไหนก่อน

::::::::::

หลักการและเหตุผล

            ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรมสัมมนา

ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนงบประมาณขององค์กร และของหน่วยงาน และทราบถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจของการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ พร้อมทั้งเชื่อมไปสู่การวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร

หลุมพรางของการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงกับดักความคิด และความเชื่อ ในการจัดทำแผนงบประมาณ และส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

การวางแผนการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ว่า ข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์และจัดเตรียมเพื่อการจัดการแผนงบประมาณของบริษัทและของแต่ละหน่วยงานต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์และจัดเตรียมบ้าง

โครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ขององค์กร

การวางแผนงบประมาณการขาย

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

การวางแผนงบประมาณการผลิต

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการผลิต พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ พร้อมปัจจัยที่ต้องพิจารณา

การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย ของหน่วยงาน หรือ ฝ่ายต่าง ๆ

การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณที่ได้จัดทำขึ้น

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงแนวทางในการวิเคราะห์ผลความแตกต่าง และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การวิเคราะห์และการควบคุมพื้นฐานการลงทุน

Work shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในแนวทางการ

วิเคราะห์และควบคุมการลงทุนพื้นฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การลงทุนตามเป้าหมาย


ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น

ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

Sponsored
วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรม พนักงาน และระดับผู้บริหาร ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกุ้ง
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)
3600บาท
งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ทำให้ผู้ที่จะมาทำงานด้านนี้ ต้องมีความสามารถที่หลากหลาย และยังต้องมีความรับผิดชอบที่สูงด้วย เพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื
Analytical Skill for Logical Thinking  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 20 พ.ย. 62 ค่าสัมมนาลดเหลือเพียงท่านะล 3,500 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนา
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน ต่อว่าได้อย่าง ง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับปฏิบัติเหมือนกับว่า …..เอาน้ำมันมาราดลงไปในกองไฟ ? ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า : ลูกค้ามาร้องเรียน และต่อว่า…..ห
ูหลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรม ดําเนินงานอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
เน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้ Script ในการโทร และการสนทนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ