การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก หลักสูตร 2 วัน

จำนวนคนดู 178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก หลักสูตร 2 วัน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People) ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับพนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุดจึงควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

เข้าใจความสำคัญ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน โดยเน้นการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

วิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับองค์กร

ฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและแบบฟอร์มของการวิเคราะห์อัตรา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการเรียนรู้ :

  เวลา กิจกรรม

  วันที่หนึ่ง

08.30 – 16.30 น. ลงทะเบียน

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน

ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร

เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด

วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน

การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) คืออะไร

ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

และบริหารกำลังคนขององค์กร

กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

   วันที่หนึ่ง (ต่อ)

   เวลา กิจกรรม

รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ

Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)

ภาระงาน (Workload) คืออะไร

ส่วนประกอบของภาระงาน

แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน

การวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร

ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร

เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม

  เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

– ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

– ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

– ปริมาณงาน

– Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตามที่กำหนด

  ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

– สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

– สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

– Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

  การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap) พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง

     วันที่สอง

   เวลา กิจกรรม

08.30 – 16.30 น. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

  การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

แบบประมวลปริมาณ และวิเคราะห์ตามตัวอย่าง เพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร

แบบวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis Form) และวิเคราะห์ตามตัวอย่างเพื่อจัดทำแบบฟอร์มขององค์กร

ฝึกปฏิบัติ : จัดทำแบบวิเคราะห์ภาระงานตามโจทย์ที่กำหนด

  การจัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงานโดยใช้ Work Instruction ขององค์กร

การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

– จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

– จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

   กำหนดการเรียนรู้ (ต่อ) :

   วันที่สอง (ต่อ)

   เวลา กิจกรรม

  การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

– ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

– ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน

– ปริมาณงาน

  ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  Workshop : จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตาม Template ที่กำหนด

  สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

– สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)

– สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

– Workshop : สูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

  การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap) พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม

  การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

  การกำหนดแนวทางบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี

– จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)

– จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

  ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน

  ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)

                     

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining