การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

จำนวนคนดู 255 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ความสำคัญ

      ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้วทีมวิศวกรได้มีการออกแบบกระบวนการผลิต และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ Statistical Process Control (SPC) / Statistical Quality Control (SQC) หรือการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเชิงสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และประเมินความเสถียรของกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด แต่ในบางครั้งของเสียเหล่านั้นอาจจะหลุดลอดไปถึงกระบวนการผลิตลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า หรือถ้าปัญหานั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดกระบวนการผลิต ยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต้นทุนการผลิตที่สูง

      “QA Network” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบที่จะตามมาของข้อบกพร่องดังกล่าวและเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สามารถขจัด แก้ไข หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตใหม่, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง, ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิตที่ต้องการยกระดับการประกันคุณภาพ ที่มุ่งเน้นรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

     1. เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA Network

     2. เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินถึงข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ของกระบวนการผลิตเชิงลึก

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียด้านคุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต

เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

• แนวคิดการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 

• แนวคิดและเทคนิคการลดต้นทุนในการผลิต 

• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ QA Network 

• ข้อกำหนดของ QA Network 

• ขอบเขตของ QA Network 

• QA Network concept 

• QA Network vision 

• แนวคิด QA Network 

• การดำเนินการ QA Network ตามหลัก PDCA 

• การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools เพื่อเขียน QA Network Sheet 

• เทคนิคการรวบรวมข้อบกพร่องมาวิเคราะห์จากสภาพหน้างานจริง (Go & See) 

- 5 GEN 

• หลักการใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 

• เทคนิคและขั้นตอนการทำ QA Network (ใช้ฟอร์ม QA Network Sheet) 

• วิเคราะห์กระบวนการผลิต (ตามรูปแบบของ QA Network) 

- กำหนดหัวข้อความบกพร่องในกระบวนการผลิตจากหน้างานจริง 

- วิเคราะห์ผลกระทบจากความบกพร่อง 

- ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง 

- กำหนดเป้าหมายตามความรุนแรงของผลกระทบจากความบกพร่อง 

• วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ (ตามรูปแบบของ QA Network) 

- ระบบป้องกันการเกิดของปัญหา 

- ระบบป้องกันการหลุดของปัญหา 

- ประเมินระบบประกันคุณภาพรวม 

• กำหนดแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพของแต่ละข้อบกพร่อง 

• วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพหลังการพัฒนา 

• QA Network Improvement plan 

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

ถาม - ตอบ


ลักษณะการอบรม :

    1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

    2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

Ø ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ

Ø ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการโรงงาน / วิศวกร

Ø หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model

Ø หัวหน้างานฝ่ายผลิต

Ø ช่างเทคนิค

Ø บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, QA Network, QA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด