ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

จำนวนคนดู 103 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 เมษายน 2563 - 19 เมษายน 2563

เวลา 07:00 - 12:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 59 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 29 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563

เวลา 08:30 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 192 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 28 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563

เวลา 08:30 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 283 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การปฏิบัติงานในองค์กรนั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน โดยทักษะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานหนึ่งของทักษะสื่อสาร คือ “การสื่อสารด้วยการเขียน” ดังจะเห็นได้จาก การเขียนรายงานผลการ ด าเนินงาน การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนค าสั่ง การเขียนผลงาน เป็นต้น การ เขียนดังกล่าวอาศัย การใช้ค า ส านวน วลี การเรียบเรียงเนื้อความ การเขียนสรุปความ การเขียนย่อความ และการ เขียนขยายความ เป็นพื้นฐานในการสร้างการเขียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการเขียนเป็นเครื่องมือที่ ทรงพลังในการปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารผ่านตัวอักษรจากคนหนึ่งหรือจาก หน่วยงานหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญกับการเขียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทั้งในแง่ของการประสบความส าเร็จทางการท างาน และ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรด้วยกัน นอกจากนี้ การเขียนยังน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อยอดสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้นการที่บุคลากรในองค์กรสามารถที่จะเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่เพียงแค่ส่งผลถึง ประสิทธิภาพของการท างานในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานตามไป ด้วย หากแต่ในปัจจุบันนั้นการเขียนได้กลายเป็นอุปสรรคในการท างานอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษา และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต จึงร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเพื่อการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรใน ด้านของการเขียน การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝน ชี้แนะ และแนะน า การใช้ค า ส านวน วลี การใช้ภาษากับความเข้าใจของคน การเรียบเรียงเนื้อความจากการฟังสู่การเขียน รวมทั้งขั้นตอนการเขียนสรุป ความ เขียนย่อความ และ เขียนขยายความ ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของวิทยากร ซึ่งมุ่งเน้นการดึง ศักยภาพด้านการเขียนของแต่ละคนออกมา ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพได้ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการอบรมเอง และ ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดา้นการเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมสามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

2. ผู้อบรมมีทักษะด้านการเขียนเพื่อการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. Pre-test 

 09.15 – 10.00 น. กิจกรรม “การใช้ภาษากับความเข้าใจของคน” 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. กิจกรรม “การใช้คำ สำนวน วลี” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “การเรียบเรียงประโยค” 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. กิจกรรม “การเรียบเรียงเนื้อความจากการฟัง สู่ การเขียน”

วันที่ 2

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. กิจกรรม “การเขียนสรุปความ” 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 10.15 – 12.00 น. กิจกรรม “การเขียนย่อความ” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. “การเขียนขยายความ”

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. กิจกรรม “พินิจ – สิ่งที่เขียน” พิธีปิด 


Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (อาจารย์)

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, วิทยากร)

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจ 
สถานที่จัดงาน

อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อผู้ติดต่อ:พงส์ปภาพ นาคเวช
เบอร์โทรศัพท์ :0625195639

หากท่านต้องการสมัคร “การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: สวนดุสิต, การเขียน, องค์กร, ประสิทธิภาพ, ทำงาน, การอ่าน
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การพัฒนา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างทีมงานให้มีความสุข ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ประสานพลัง สามารถขับเคลื่อน ตอบสนองนโยบายหลักของฝ่ายบริหารได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรทันที
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น
Microsoft Excel : Database and Special Functions (หลักสูตร 2 วัน)
7800บาท
วันที่ 1 : เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัตโนมัติแทนอัตโนมือ / วันที่ 2 : เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้สูตร & ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
Transportation in Practice  Module 1 : งานขนส่งสินค้า (ภาคปฏิบัติ)
5,885 - 6,313บาท
การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืน สินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อนำไปยังจุดที่จะทำลาย ทำให้ องค์กรต้องคำนึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภท
หลักสูตร Effective Managerial Skills
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งมือเก่าและมือใหม่ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเป
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3800บาท
"CRM and CEM" เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของทุกธุรกิจที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญของการบริหารงานทางด้านการตลาด และการปฏิบัติงานภายในองค์กร นอกจากนี้ CRM ยังสามารถดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีก ตลอดจ
5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน  (5S and Kaizen in Office)
3900บาท
เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ