“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”

จำนวนคนดู 271 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การปฏิบัติงานในองค์กรนั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน โดยทักษะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานหนึ่งของทักษะสื่อสาร คือ “การสื่อสารด้วยการเขียน” ดังจะเห็นได้จาก การเขียนรายงานผลการ ด าเนินงาน การเขียนรายงานการประชุม การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนค าสั่ง การเขียนผลงาน เป็นต้น การ เขียนดังกล่าวอาศัย การใช้ค า ส านวน วลี การเรียบเรียงเนื้อความ การเขียนสรุปความ การเขียนย่อความ และการ เขียนขยายความ เป็นพื้นฐานในการสร้างการเขียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการเขียนเป็นเครื่องมือที่ ทรงพลังในการปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารผ่านตัวอักษรจากคนหนึ่งหรือจาก หน่วยงานหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญกับการเขียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทั้งในแง่ของการประสบความส าเร็จทางการท างาน และ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรด้วยกัน นอกจากนี้ การเขียนยังน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อต่อยอดสู่ ต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้นการที่บุคลากรในองค์กรสามารถที่จะเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่เพียงแค่ส่งผลถึง ประสิทธิภาพของการท างานในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานตามไป ด้วย หากแต่ในปัจจุบันนั้นการเขียนได้กลายเป็นอุปสรรคในการท างานอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษา และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต จึงร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเพื่อการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น เพื่อเพิ่มสมรรถนะบุคลากรใน ด้านของการเขียน การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝน ชี้แนะ และแนะน า การใช้ค า ส านวน วลี การใช้ภาษากับความเข้าใจของคน การเรียบเรียงเนื้อความจากการฟังสู่การเขียน รวมทั้งขั้นตอนการเขียนสรุป ความ เขียนย่อความ และ เขียนขยายความ ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายของวิทยากร ซึ่งมุ่งเน้นการดึง ศักยภาพด้านการเขียนของแต่ละคนออกมา ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพได้ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการอบรมเอง และ ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดา้นการเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อบรมสามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

2. ผู้อบรมมีทักษะด้านการเขียนเพื่อการท างานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. Pre-test 

 09.15 – 10.00 น. กิจกรรม “การใช้ภาษากับความเข้าใจของคน” 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น. กิจกรรม “การใช้คำ สำนวน วลี” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. กิจกรรม “การเรียบเรียงประโยค” 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. กิจกรรม “การเรียบเรียงเนื้อความจากการฟัง สู่ การเขียน”

วันที่ 2

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น. กิจกรรม “การเขียนสรุปความ” 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 10.15 – 12.00 น. กิจกรรม “การเขียนย่อความ” 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. “การเขียนขยายความ”

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. กิจกรรม “พินิจ – สิ่งที่เขียน” พิธีปิด 


Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ (อาจารย์)

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, วิทยากร)

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สวนดุสิต, การเขียน, องค์กร, ประสิทธิภาพ, ทำงาน, การอ่าน