หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools (Technical solutions with 7 New QC Tools)

จำนวนคนดู 202 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools  (Technical solutions with 7 New QC Tools)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล (Introduction)

 7 New QC Tools เป็นเครื่องที่นำมาแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) วงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา ฉะนั้นเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดแนวความคิด วางแผนการแก้ไข ได้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้โดยทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาจากเครื่องมือทั้ง 7 xitg4m

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนการเครื่องมือ 7 New QC tools

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวัตถุประสงค์ในเป้าหมายขององค์กรว่าต้องเดินไปยังจุดใด โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Part 1:Introduction

•เป้าหมายสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างไร

•ความอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน

•ความหมายของปัญหา

•ประเภทของปัญหา ปัญหาคืออะไร?

•Workshop กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักการโค้ชผ่านเครื่องมือ Points of you

Part 2 : 7 New QC Tools

•แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)

•แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)

•แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)

•แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)

•แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)

•แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart)

•แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)

•Workshop กิจกรรมกลุ่ม การเลือกใช้7 New QC Tools ให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

•9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

•การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

•การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


Sponsored
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
จับธุรกิจให้อยู่หมัดด้วย "Business Projection Plan"

ในการบริหารธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้ จะต้องมี การบริหารงาน บริหารเงิน และการตลาดที่...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining