หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360

จำนวนคนดู 253 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอะไรบ้างที่แตกต่างกับการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแล้วต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญอีกหลักสูตรหนึ่ง ของบริษัทที่ต้องการเตรียมพร้อมต่อการสร้างคนให้พร้อมกับการเป็นหัวหน้างานที่ดีในอนาคต และเตรียมรองรับความเสี่ยงต่อการเสียพนักงานที่ดีไป เมื่อถูกปรับมาเป็นหัวหน้างานเขาและเธอทั้งหมดจึงต้องพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องการเป็นหัวหน้างาน


วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงาน และมีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำเพื่อให้ทราบถึงคำนิยามพื้นฐานของการเป็นหัวหน้างาน

เพื่อให้ผู้รับการอบรมระดับหัวหน้างานมีความกระตือรือล้น พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำชี้แนะได้อย่างเหมาะสม

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะที่ดี น่าเชื่อถือและน่าประทับใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

เพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้รับการอบรม ด้วยการเน้นคุณสมบัติที่ดี ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะเข้าสังคมได้ทุกระดับ และสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์

เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา

  ความหมายและจุดกำเนิดของคำว่า “ หัวหน้างาน 360 องศา ”

จุดกำเนิดของหัวหน้างาน

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี

ผู้บริหารและการพัฒนาตนเอง

การบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หัวหน้างานกับการสื่อสารในองค์กร

ศิลปะการมอบหมายงาน

การบริหารอารมณ์และพัฒนาบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำ

เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

ภาพรวมของภาวะผู้นำ (Leadership House)

กล้าที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี

“เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” เคล็ดวิชาในการทำงานกับคนของผู้นำยุคใหม่

การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

ความแตกต่างของบทบาท หน้าที่ ระหว่างผู้นำกับหัวหน้างาน

ความหมายและความสำคัญของผู้นำ

ประเภทและคุณลักษณะสำคัญของผู้นำสไตล์ต่างๆ

แบบประเมินและวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

 เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง

เทคนิคการปรับใช้รูปแบบภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับคนและสถานการณ์สรุปการอบรม

Sponsored
จับธุรกิจให้อยู่หมัดด้วย "Business Projection Plan"

ในการบริหารธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้ จะต้องมี การบริหารงาน บริหารเงิน และการตลาดที่...

ดูรายละเอียด
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining