หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring Skill

รหัสหลักสูตร: 67507

จำนวนคนดู 390 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring Skill
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในองค์กรคือ การสอนงาน หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “On the Job Training” หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆว่า OJT รวมถึงการ Coaching ที่สอนทั้งงาน ให้แนวคิด รวมถึงการให้กำลังใจ รวมถึงข้อแนะนำในการทำงาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกับการทำงานเป็นนั้นไม่เหมือนกัน โดยต้องใช้ทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน การทำงานคือการปฏิบัติงานถูกวิธีได้ผลงานที่มีคุณภาพ แต่การสอนงานคือการถ่ายทอดสิ่งที่มีไปสู่ผู้เรียนและผลของการสอนคือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการ

             วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “Coaching and Mentoring Skill (ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง)” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเป็น ทำงานได้ กลายไปสู่การเป็นผู้สอนงานที่ดี จึงต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมให้หัวหน้าหรือครูผู้สอนงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การวางแผนการโค้ชชิ่ง การเป็นพี่เลี้ยง การสอนงาน จิตวิทยา ทักษะและเทคนิคการสอน รวมถึงวิธีการประเมินและติดตามผล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน เทคนิค การ Coaching การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) และทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

2.ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการวางแผนการ Coaching และการเป็นพี่เลี้ยง อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการ แผนการ Coaching และการเป็นพี่เลี้ยงและใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาทีมงาน ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เตรียมการ (การสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง)

 • วิธีการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ผู้ที่จะเรียนรู้งานนั้นมีความใหม่ มีความกังวล หากได้รับการต้อนรับและให้ความเป็นกันเองได้ จะช่วยลดการเกิดความตื่นเต้น และทำให้การเรียนรู้ราบรื่นขึ้นได้
 • แจ้งขอบเขตงาน ที่ทำการสอนงาน และวิธีสอบถามว่าได้รู้งานมาแล้วเพียงใด เพื่อลดการสอนงานที่ไม่จำเป็น หรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้ในงานนั้นจริงๆ เพื่อสามารถวางแผนการสอนได้ถูกต้องว่าต้องเน้นย้ำตรงส่วนไหน
 • เทคนิคการจูงใจต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่กำลังสอน เพราะเราไม่สามารถสอนในสิ่งที่คนไม่ต้องการเรียนรู้ได้
 • วิธีการให้ผู้เรียนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั่งหรือยืน ด้านหน้า ด้านหลังผู้สอน ซึ่งรวมทั้งสถานที่ที่จะสอนงาน การบริหารควบคุมสิ่งที่มารบกวน (ฝึกปฏิบัติ)

2. Coaching การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) และหลักการโค้ชในรูปแบบต่างๆคืออะไร? และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) คืออะไร?

ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring

Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง เพื่อหาพื้นฐานในการเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อต่อๆ ไป

3. การ เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และแตกต่างจากบทบาทอื่นๆอย่างไร

 • บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
 • หน้าที่ และคุณลักษณะที่ดีของพี่เลี้ยง
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาการเป็นพี่เลี้ยง และการสร้างวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จ

4. กิจกรรม แบ่งกลุ่มระดมสมอง การสอนงาน On the Job Training และ การ เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในแบบองค์กรของท่านคือแบบใด

ลองให้ปฏิบัติ (มีแบบจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริง)

 • วิธีการเตรียมให้ผู้เรียนทำการทดลองปฏิบัติ ทำการทบทวนจุดสำคัญ สรุปว่าต้องทำอะไรบ้างและอย่างไร
 • การจัดให้มีการทดลองปฏิบัติจริง เมื่อผู้เรียนทำไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันที การสอนที่ดีต้องปล่อยให้ผู้เรียนทำถูกและทำผิด แล้วเปรียบเทียบเน้นย้ำสิ่งที่ถูก
 • ให้ผู้สอนเน้นอธิบายในแต่ละจุดสำคัญ (key point)
 • ทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในจุดที่สำคัญ (key point)
 • ให้ผู้เรียนฝึกอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ รวมถึงการให้กำลังใจจากผู้สอน
 • กิจกรรม แบ่งกลุ่มสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในการเรียนรู้ และใช้สอนงานฝึกปฏิบัติ Role playing : การสอนงาน On the Job Training และหน้าที่ของพี่เลี้ยง (Mentor)
 • จับคู่ฝึกปฏิบัติ
 • ระดมสมองปัญหา และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

5. การ Coaching ด้วยแนวทางของ ICF (11 Competencies) และหลักการต่างๆ เช่น GROW Model , Strength Finder , 4I , Value Coaching etc.

 • บทบาทของโค้ชในองค์กร
 • หลักสำคัญของการเป็นโค้ช และการเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช
 • การโค้ชด้วยหลักการต่างๆ เช่น GROW Model , Strength Finder , 4I , Value Coaching etc.
 • ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเป็นโค้ช

6. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างร้างสรรค์เพื่อพัฒนา (Constructive Feedback ) ด้วยเทคนิค 3S

 • หลุมพรางการให้ข้อมูลย้อนกลับ
 • เทคนิค 3S คืออะไร นำมาใช้อย่างไร

7. การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร

 • สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
 • ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
 • เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ Coaching
 • ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การ Coaching

 • จับคู่ฝึกปฏิบัติ
 • ระดมสมองปัญหา และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการโค้ชชิ่งจากประสบการณ์

8. การเป็นโค้ชเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Coaching for High Performance) และการการติดตามผล

 • เทคนิคการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์
 • การโค้ชให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
 • ทำการระบุผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) /โค้ช (Coach) หรือผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
 • ทำการตรวจสอบความเข้าใจบ่อยๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
 • กำหนดระยะเวลาในการทบทวน เรียนรู้งานในครั้งต่อไป

กิจกรรม ระดมสมองแบ่งกลุ่มหาวิธีการสร้างวัฒนธรรม พี่เลี้ยง (Mentor) /โค้ช (Coach) ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรของท่าน

 • สรุป ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร หัวหน้างานหรือพนักงานอาวุโส ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และโค้ชชิ่ง (Mentoring & Coaching) หรือวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่แผนก ฝ่ายหรือสาขาขององค์กร หรือผู้บริหาร รวมถึง วิทยากรภายในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring Skill
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง, คุณลักษณะที่ดีของพี่เลี้ยง, การสร้างวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จ, บทบาทของโค้ชในองค์กร, GROW Model, การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด