เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)

จำนวนคนดู 246 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้าระหว่างประเทศ ได้เรียนรู้โดย:

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศ

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารใบรับรอง (ถ้ามี)เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงกัน

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารการขนส่ง เอกสารประกันภัยเอกสารใบรับรอง เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตกลงกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการเรียนรู้ : 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)        

เอกสารที่ใช้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 

> เอกสารทางการเงิน> เอกสารทางการค้า 

> เอกสารการขนส่ง 

> เอกสารประกันภัย 

> เอกสารใบรับรอง 

> เอกสารการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด 

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     

 

 เอกสารทางการเงิน             

> เอกสารการเงินคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร            

> ตัวอย่างของเอกสารการเงินที่ใช้ในการทำงานประจำวัน            

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการเงินที่ค้นพบ            

>เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารทางการค้า 

> เอกสารทางการค้าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร  

> ตัวอย่างของเอกสารการค้าที่ใช้ในการทำงานประจำวัน 

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ 

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารการขนส่ง             

>เอกสารการขนส่งคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร             

>ตัวอย่างของเอกสารทางขนส่งที่ใช้ในการทำงานประจำวัน             

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารการประกันภัย             

> เอกสารการประกันภัยคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร             

> ตัวอย่างของเอกสารการประกันภัยที่ใช้ในการทำงานประจำวัน            

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารการรับรอง            

> เอกสารการรับรองคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร             

> ตัวอย่างของเอกสารการรับรองที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน            

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ           

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้         

 

 เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด            

> เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาดคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร           

> ตัวอย่างของเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด ที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน             

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด ที่ค้นพบ             

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้    

 

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)          

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคือไรและมีความสำคัญอย่างไร          

>ตัวอย่างของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน การทำงานปัจจุบัน             

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้     

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

   ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)             

 

แนวทางการเรียนรู้ :  

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย·       

บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)        ·       

ถาม-ตอบ (Question & Answer)                                          ·      

 เรียนรู้จากกรณีศึกษา ·       

กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้                ·       

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: International Trade Documents, หลักสุตรInternational Trade Documents, หลักสูตรเอกสารการค้าระหว่างประเทศ, เอกสารการค้าระหว่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด