ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)

จำนวนคนดู 114 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้าระหว่างประเทศ ได้เรียนรู้โดย:

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศ

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารใบรับรอง (ถ้ามี)เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงกัน

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารการขนส่ง เอกสารประกันภัยเอกสารใบรับรอง เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตกลงกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา

กำหนดการเรียนรู้ : 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)        

เอกสารที่ใช้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 

> เอกสารทางการเงิน> เอกสารทางการค้า 

> เอกสารการขนส่ง 

> เอกสารประกันภัย 

> เอกสารใบรับรอง 

> เอกสารการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด 

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     

 

 เอกสารทางการเงิน             

> เอกสารการเงินคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร            

> ตัวอย่างของเอกสารการเงินที่ใช้ในการทำงานประจำวัน            

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการเงินที่ค้นพบ            

>เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารทางการค้า 

> เอกสารทางการค้าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร  

> ตัวอย่างของเอกสารการค้าที่ใช้ในการทำงานประจำวัน 

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ 

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารการขนส่ง             

>เอกสารการขนส่งคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร             

>ตัวอย่างของเอกสารทางขนส่งที่ใช้ในการทำงานประจำวัน             

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารการประกันภัย             

> เอกสารการประกันภัยคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร             

> ตัวอย่างของเอกสารการประกันภัยที่ใช้ในการทำงานประจำวัน            

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้      

 

เอกสารการรับรอง            

> เอกสารการรับรองคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร             

> ตัวอย่างของเอกสารการรับรองที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน            

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ           

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้         

 

 เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด            

> เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาดคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร           

> ตัวอย่างของเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด ที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน             

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด ที่ค้นพบ             

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้    

 

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)          

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคือไรและมีความสำคัญอย่างไร          

>ตัวอย่างของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน การทำงานปัจจุบัน             

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้     

 

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

   ทดสอบความรู้หลังเรียน (Post-test)             

 

แนวทางการเรียนรู้ :  

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย·       

บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)        ·       

ถาม-ตอบ (Question & Answer)                                          ·      

 เรียนรู้จากกรณีศึกษา ·       

กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้                ·       

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: International Trade Documents, หลักสุตรInternational Trade Documents, หลักสูตรเอกสารการค้าระหว่างประเทศ, เอกสารการค้าระหว่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
3800บาท
ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นไปในหัวใจหลักของการขนส่งคือ 5 R 1.Right Cost ต้นทุนที่เหมาะสม 2.Right time ตรงตามเวลาที่กำหนด 3
ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบฯลฯ อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ ซึ่งการตรวจรับ-ตรวจจ่าย ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ ทำให้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจาก
การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์
3800บาท
บริการ 4.0 (Service 4.0) เข้าสู่ยุคการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (CEM - Customer Experience Management) เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจสำคัญของบริการ 4.0 จึงอยู่ที่ บุคลากรประสิทธิภาพสูง การจัดวางองค์การบริการ เทคโนโลย
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
3900บาท
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดในการทำ DOJO Training เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ
การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
การทำงานหากการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ จะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้นย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือตัวบุคคล สาเหตุอาจเกิดจากความประมาทของบุคลาก
หลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร (“ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน ด้วยการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ”)
3700บาท
 ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และมีการวางแผนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรอบด้านทั้งก่อนและหลังการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าทำงานในองค์กร