กลยุทธ์การตลาด-การขาย 4.0

จำนวนคนดู 208 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การตลาด-การขาย 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อให้การ ที่มีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ "อินเตอร์เน็ต (IoT:Internet of Things)" ดังนั้น ในองค์กรต่างๆ ย่อมต้อง "เรียนรู้" และ "ปรับตัว" ก้าวเท้าให้ทันกับยุคสมัยที่เรียกว่า "Marketing 4.0" 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•เข้าใจหลักการใหม่ๆในทำการตลาดและการขายยุค 4.0

•เรียนรู้แนวทางจากกรณีศึกษาการทำการตลาดและการขายขององค์กรชั้นนำระดับโลกในยุค Digital Economy


หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาคที่ 1: กลยุทธ์การตลาด

•จากอดีต - ปัจจุบัน : สี่ยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลกับการตลาดและการขายอย่างไร

•การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 ในมิติต่างๆ ดังนี้

 1.ด้านข้อมูลข่าวสาร3.ด้านการจับจ่าย

 2.ด้านสังคมการสื่อสาร4.ด้านการใช้ชีวิต

•4C.:กรอบการทำตลาดยุค 4.0 ประกอบด้วย

 1.Content BasedMarketing3.Connection Based Marketing

 2.Customer Based Marketing4.Comment Based Marketing

•3P.:Profile-Preference-Profit กระบวนการทำตลาดบน Platform ของ IoT :Internet of Things"


ภาคที่ 2: กลยุทธ์การขาย

•การวิ่งผลักสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ "ไม้หนึ่งคือการตลาด" สู่ "ไม้สองคือการขาย" ต้องทำอะไรและทำอย่างไร

•Sales Innovation Techniques ยุค 4.0 คืออะไรและทำอย่างไรให้ได้ผล

•การสื่อสารการขาย "แบบ Story Telling Techniques" ทำอย่างไร (ฝึกปฏิบัติ)

•"The Killer Sales Messages" ทาง Internet ทำอย่างไร เชิญชวนโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจและสั่งซื้อ (ฝึกปฏิบัติ)

•การกระตุ้นการตัดสินใจซื้อด้วย "interactive Stimulation" ทำอย่างไร (ฝึกปฏิบัติ)

•การติดตามลูกค้าด้วย "Sales Follow" ทำอย่างไร (ฝึกปฏิบัติ)

เหมาะสำหรับ :

•ฝ่ายการตลาด การขายและผู้สนใจ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาด-การขาย 4.0

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)