รอบรู้เรื่องโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัย (Logistics, International Trade Transportation and Insurance)

จำนวนคนดู 293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบรู้เรื่องโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัย (Logistics, International Trade Transportation and Insurance)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมที่ผู้ส่งออกสินค้า (Exporter) ได้ขายสินค้าให้กับ ผู้นำเข้าสินค้า (Importer) โดยมีบริษัทผู้ขนส่งสินค้า (Shipping Company) ทำหน้าที่ให้บริการโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ส่งออก ไปยังสถานที่ของผู้นำเข้าสินค้า โดยมีวิธีการขนส่งหลายรูปแบบ ได้แก่ ทางน้ำและทางทะเล (Water or Sea) ทางอากาศ (Air) ทางบก (Inland) หรือหลายรูปแบบ (Multimodal) รวมกันก็ได้ ซึ่งในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Insurance) ด้วย       

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ  

การค้าระหว่างประเทศ ได้เรียนรู้โดย : 

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ทางน้ำและทะเล ทางอากาศ ทางบก หรือหลายรูปแบบรวมกัน 

+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

+ ลักษณะสำคัญของโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 > การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Transportation) 

 > การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Insurance)  

 

+  รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

        > การขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Water and Sea Transport) 

        > การขนส่งทางอากาศ (Air Transport) 

  > การขนส่งทางบก (Inland Transport) 

  > การขนส่งหลายรูปแบบรวมกัน (Multimodal Transport) 

 

+  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางน้ำและทางทะเล (Water and Sea Transport)  

 > การขนส่งทางน้ำ (Water Way)  

 > การขนส่งทางทะเล (Sea)  

  - รูปแบบการขนส่งสินค้าทางทะเล แบบที่ครอบคลุมจากท่าเรือหนึ่ง (Marine) 

  - รูปแบบการขนส่งสินค้าทางทะเล แบบเช่าเหมาลำ (Charter Party) 

     > การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Transport)  

     > การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางบก (Inland Transport)  

  - การขนส่งโดยรถยนต์ (Truck)  

  - การขนส่งโดยรถไฟ (Rail)  

 

+  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายรูปแบบรวมกัน (Multimodal Transport) ลายฝ่ายด้วย 

 

+  การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   

 > การประกันชีวิต (Life Insurance) 

 > การประกันไฟ (File Insurance) 

 > การประกันอุบัติเหตุ (Accident Insurance) 

 

+  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การค้าระหว่างประเทศ, การขนส่ง, โลจิสติกส์, Logistic, หลักสูตรโลจิสติกส์, หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด