หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ (Inventory Management for the spare parts)

รหัสหลักสูตร: 67662

จำนวนคนดู 89 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ (Inventory Management for the spare parts)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณา คือ สินค้าคงคลัง (Inventory) บางครั้งเรียกว่าพัสดุคงคลัง หรือ สต๊อก หมายถึงสิ่งของที่จัดเก็บไว้
ในคลังสินค้า (Warehouse) ซึ่งเรื่องการจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นศาสตร์วิชาที่ว่าด้วยการบริหารชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในคลัง สินค้าให้เหมาะสม มีต้นทุนที่เหมาะสม
มีปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป

           หากจะทำให้ผู้ที่ไม่เคยเรียน เข้าใจเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ (Inventory Management for the spare parts) ให้เข้าใจได้ภายใน 1 วัน
เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาด้านการคำนวณ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ทำความเข้าใจ แต่หลักสูตรนี้ พยายามเน้นสอนการจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่
ในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่บรรยายเพียงทฤษฎี แต่เป็นการบรรยายทฤษฎีก่อนแล้วค่อยแปลงทฤษฎีที่ยากสรุปรวบยอดให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการยกตัวอย่าง
การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงทั้งในระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหาร


วัตถุประสงค์

1.สามารถเข้าใจแนวคิดการวางแผนและควบคุมการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในการจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.พื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 • กิจกรรม เพื่อปูพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความเกี่ยวโยงของสินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
 • ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง
 • ประเภทของสินค้าคงคลัง เช่น ทำความเข้าใจว่า อะไหล่ / Spare Part คือ สินค้าคงคลัง ที่ต้องควบคุมและบริหารจัดการ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

2.การลำดับความสำคัญของสินค้าคงคงคลัง

 • การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis
 • วิเคราะห์ด้านความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านความถี่ในการใช้งาน (FSN Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านราคา (HML Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุ (SDE Analysis)

3.การวางแผนและการคำนวณสินค้าคงคลัง

 • เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting Techniques)
 • จุดสั่งซื้อ (Re-Oder Point : ROP) และการนำไปใช้
 • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้
 • ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม
 • กลยุทธิ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์การคำนวณขั้นสูง

4.การพัฒนาและปรับปรุง

 • ดัชนีชี้วัด (KPIs) ในการบริหารสินค้าคงคลัง และการเลือกไปใช้อย่างเหมาะสม
 • เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ (Inventory Management for the spare parts)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบโลจิสติกส์, โซ่อุปทาน, บริหารสินค้าคงคลัง, Spare Part, สินค้าคงคลัง, ABC Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต