ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Inermediate Excel for Database and Special Functions

จำนวนคนดู 64 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Inermediate Excel for Database and Special Functions
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 23 เมษายน 2563 - 24 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 65 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 17 สิงหาคม 2563 - 18 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 181 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

     หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

     จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

     ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่หมัด และสามารถเลือกใช้สูตร &ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข, ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ, ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่เวลา, ฟังก์ชันในกลุ่มจัดการกับเงื่อนไขในรูปแบบต่างๆ, ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบข้อมูล และฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาข้อมูล ตลอดจนรวมไปถึงการนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานใน Excel ที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจฟังก์ชันและสามารถหยิบฟังก์ชันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการแนวทางการใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้จริง

•ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก)

•ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ

•ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชัน, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)

•ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับฐานข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด

•ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องทำรายเสนอผู้บริหาร ในเชิงโต้ตอบ (Interactive Report & Analysis)

•ผู้ที่ต้องการความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

•ผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

•ผู้ที่ต้องการเข้าใจฟังก์ชันและสามารถหยิบฟังก์ชันไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงานนั้นๆ

•ผู้ที่ต้องการแนวทางการใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ถึงขีดสุด

•ผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ได้จริงหัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรมสัมมนา วันที่ 1 :

1.ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

2.เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

•แนะนำเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่อง Database

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Auto Filter

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Advanced Filter

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Remove Duplicate

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Sort

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง SubTotal

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Group & Outline

•การสร้างกราฟ (Insert Chart)

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Format as Table เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range

•การประยุกต์ใช้คำสั่ง Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์

3.Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้

•แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล

•แนวความคิดของ PivotTable

•ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable

•วิธีการสร้าง PivotTable

•แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

•แนะนำเครื่องมือของ PivotTable

•การทำงานกับ PivotChart

4.เทคนิคการใช้งาน PivotTable

•การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ

•การปรับแต่งตาราง PivotTable ให้ได้ดั่งใจ

•การใช้งานคำสั่ง SubTotals

•การใช้งานคำสั่ง Sort

•การแสดงผลตัวเลขสรุปด้วยฟังก์ชัน SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN

•การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอื่นๆ เช่น % of Totals, % of Row, % of Column

•การ Group ข้อมูลวันที่เป็น Year, Quarter, Month

•การ Group ข้อมูลตัวเลขเป็น ช่วงต่างต่างๆ

•การทำรายงาน PivotTable จากแหล่งข้อมูลภายนอก (Get External Data)

5.Tips & Tricks & Workshop เพิ่มความเข้าใจ/เพิ่มความชำนาญ

เนื้อหาการอบรมสัมมนา วันที่ 2

1.เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

•งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

•งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute

•งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative

•ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)

•ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์

•เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

2.เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

•วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

•แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

3.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

•SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ

4.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข (ต่อ)

•IF, AND, OR, IF(IF, IF(AND(, IF(OR( ฯลฯ

5.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

•VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP, ISERROR, INDEX, MATCH ฯลฯ

6.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา

•เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ

7.เทคนิคการใช้เครื่องมือช่วยติดตามสูตร (Formulas Auditing)

•การติดตามเกี่ยวเนื่องต่อไป (Tracing Dependent)

•การติดตามเกี่ยวเนื่องจาก (Tracing Precedent)

•การติดตามความผิดพลาด (Tracing Errors)

•การเอาลูกศรติดตามออกทั้งหมด (Clearing Trace Arrows)

8.แนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้สูตรร่วมกับคำสั่งอื่นๆ เช่น

•Conditional Formatting

•Data Validation

•Form Controls

•ฯลฯ

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำ Notebook เข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก

คอมพิวเตอร์ ไอที อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี

นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ทุกท่านที่สนใจ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมไอบิสนานา (IBIS Nana Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร Inermediate Excel for Database and Special Functions
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, Microsoft Office, Special Functions, Microsoft Excel
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
3900บาท
รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )
3800บาท
ในโลกยุคปัจจุบัน ฝ่ายขายมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงกว่าสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยในหลายๆองค์กรพยายามพัฒนาฝ่ายขายในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแ
หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
4500บาท
เป็นหลักสูตร Signature ของ TCCA ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของพนักงาน และ Agent ได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
Production Planning & Control
3500บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้
หลักสูตร Professional Selling Skills
3900บาท
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของล
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,300บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ