การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น

จำนวนคนดู 414 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในองค์กรที่เป็นธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มีแนวทางในการบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นับได้ว่ามีจุดเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง แม้การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นงานที่มีขอบข่ายงานที่สามารถนำมาใช้เป็นการทั่วไปได้กับองค์กรทุกสัญชาติ แต่ย่อมเป็นการดีหากผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างาน HR ที่ไม่เคย 

มีประสบการณ์ในงาน HR มาก่อน จะได้เรียนรู้แนวทางและสไตล์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรญี่ปุ่น

อันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป    

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

+ โฟกัสงาน HRD ในโลกธุรกิจ 4.0

+ กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในรอบ 10 ปี

+ กิจกรรมถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HRD และงาน HRD ที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร

+ ทักษะของคนทำงาน HRD สมัยใหม่

+ การบริหารงานพัฒนาบุคลากร (HRD) สไตล์ญี่ปุ่น

(1) ทบทวนปรัชญาขององค์กรญี่ปุ่น

     (1.1) การมองคนทำงาน

     (1.2) การพัฒนาพนักงานตามแนวคิด Monotzukuri

     (1.3) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด On-the-job Training

     (1.4) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด HO-REN-SOU

     (1.5) การใช้ประโยชน์จากคนทำงาน

(2) การจัดทำระบบงานพัฒนาบุคลากรที่ใช่ (The Right HRD in your organization)

     (2.1) ระบบงาน OJT ที่ได้ผล (Effective OJT Setting)

     (2.2) การทำให้พนักงานมีทักษะหลากหลายหรือ Multiple Skills

     (2.3) การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan)

     (2.4) การจัดทำ Work Instruction

     (2.5) การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)

     (2.6) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การทำ OPL เป็นต้น

     (2.7) การวิเคราะห์ Skill Matrix และแนวทางการทดสอบ/วัดผล

     (2.8) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงาน ได้แก่ กิจกรรม KAIZEN เป็นต้น

(3) ระบบบริหารคุณภาพเช่น ISO, IATF และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การตีความข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงประเด็นและไร้ CAR

(4) การพัฒนาหัวหน้างาน (Leader Development) เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน

     (4.1) ทดสอบ : ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรในสายตาของคนทำงาน HRD

     (4.2) กิจกรรมระดมสมอง : ประเด็นที่ต้องเน้นพัฒนาหัวหน้างาน

          - การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training : OJT)

          - การสอนงานทั่วไป (Off-the-job Training : OFT)

          - การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (ทักษะ/พฤติกรรมการทำงาน) ของลูกน้องพร้อมมุมมอง และคำแนะนำของวิทยากร

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

----------------

วิธีการเรียนรู้ :

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

-กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

- ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น, HRD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด