Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

จำนวนคนดู 377 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการเเละเหตุผล

ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ(ISO 9001:2015), ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015), และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001:2018) ไปพร้อม ๆ กันเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 หลักการพื้นฐาน โครงสร้าง และการตีความข้อกำหนดต่าง ๆ 

3. ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้ง ในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน 

4. ลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและผู้ใช้ระบบ 

เนื้อหาหลักสูตร 

Day 1 : 

1. ประวัติความเป็นมาของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 และ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลัก 

2. โครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 High Level  Structure, HLS กับข้อกำหนดหลัก 

3. ระบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Integrated Management System) 

4. บริบทขององค์กร (Context) และ Workshop 1 

5. ความเป็นผู้นำ (Leadership) 

6. การวางแผน (Planning) 

7. Workshop 2 - การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสและการวางแผน 

Day 2 : 

1. ส่วนสนับสนุน (Supporting) และงานข้อมูล 

2. การปฏิบัติการ (Operating) 

3. Workshop 3 – การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผลปฏิบัติงาน 

5. Workshop 4 – การตรวจติดตามภายใน 

6. การปรับปรุง (Improvement) 

 

 รูปแบบเเละการอบรม : บรรยาย

  ผู้ควรเข้าอบรม 

  • บุคคลที่สนใจ 
  • เจ้าของกิจการ 
  • ผู้บริหารขององค์กร 
  • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร 
  • คณะทำงาน 

 หมายเหตุ 

- การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์) 

- ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Central Lab , AMARC Lab , Siam Training Co.,Ltd. , บจก.ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส , บจก.เอชอาร์ ดีโซลูชั่น 

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

- ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค  

- ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ค...

ดูรายละเอียด
เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ ISO 9001:2015 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบมาตรฐานเเละคุณภาพ, Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO