เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing) (Lamphun)

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing) (Lamphun)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


Project : Training to Industrial Estate

โครงการนี้ทาง เราจัดขึ้นเป็น พิเศษเพื่อตอบสนอง ความต้องการของบริษัทฯที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 


เราเล็งเห็นว่า การเดินทางเพื่อไปอบรมของพนักงาน เพื่อเพิ่ม ประสบการณ์และความรู้นั้น เป็นเรื่องจำเป็น แต่เวลาที่เสียไป และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ก็เกิดขึ้นตามไปด้วย อาจมีมากกว่า ค่าอบรมเสียอีก (ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง) 

เราจึงได้จัดการอบรมในรูปแบบพิเศษนี้ขึ้นมา โดยมาจัดให้ใกล้ กับผู้เรียนมากที่สุด และใช้รูปแบบ Small Class Room ทำให้เรา สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้คนเรียนมาก ซึ่งทำให้มีค่าใช้ จ่ายต่ำ และจัดหาสถานที่ได้ง่าย

และ Project นี้ผมได้เริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) และนิคมใกล้เคียงก่อน โดยจะทำการจัดการอบรมในวันที่ 1 เมษายน ที่ โรงแรม แสนสุนทรี ลำพูน (อยู่ห่างจากนิคมฯ ลำพูน 6 km) 


สำหรับห้องเรียนที่แนะนำ งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน แต่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย งานจัดซื้อกลับเป็นแค่วิชาหนึ่งในภาควิชาโลจิสติส์ !!

ถ้าเราพิจารณาเนื้องานแล้ว จะเห็นว่างานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ว่าจะเป็น งานบัญชี (ต้องรู้เรื่องภาษี) งานวิศวกรรม (ต้องรู้เรื่องการผลิต) งานโลจิสติกส์ (ต้องรู้ระบบ ERP) งานสโตร์ (ต้องรู้เรื่อง Stock Control) งานคุณภาพ (ต้องรู้เรื่อง QC)

เมื่อเป็นแบบนี้ เราจะต้องประเมินคนที่จะเข้ามาทำงานจัดซื้อกันให้มากขึ้น (เป็นงานที่ต้องมีรับผิดชอบสูง และต้องมีความสามารถที่หลากหลายด้วย)

ผู้บริหารและเจ้าขององค์กร คงเข้าใจถึงปัญหานี้ดี เมื่อสถาบันการศึกษายังไม่คณะที่ทำการสอน โดยตรงในงานจัดซื้อ แล้วถ้าจะต้องรับพนักงานจัดซื้อใหม่ 

จะทำอย่างไรและสิ่งที่ทำได้ คือ รับพนักงานใหม่ หรือเอาพนักงานเก่ามาอบรม เพื่อเรียนรู้ระบบงาน วิธีคิด และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก มืออาชีพ 

ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื้อตัวจริง

เราจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นมา ที่มีชื่อว่า “จัดซื้ออย่างมืออาชีพ” (Professional Purchasing) 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ เริ่มต้นงานจัดซื้อ ได้อย่างมืออาชีพ :

> ได้เรียนรู้และเข้าใจถึง กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด

> ได้เรียนรู้มาตรฐาน และวิธีการทำงานที่ดีของงานจัดซื้อ

> ได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้อ

> Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

> ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route/ Procurement/ QS/ ISO/ BOI/ Import/ Export/ Logistic/ ERP/QMR


หัวข้ออบรมสัมมนา
6 หัวข้อ ที่ผู้เรียนจะได้รับ :


 

1.หลักการพื้นฐาน เพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

> เราเป็นมืออาชีพ (We are professional)

> หลักคิดเพื่องานจัดซื้อ (Principle for Purchasing)

> แนวคิดในการทำงานจัดซื้อ (Purchasing Concept 6R)

2.การจัดวางองค์กร และขั้นตอนสำหรับงานจัดซื้อ (Organization & Work Flow of Purchasing Dept)

> ตามประเภทของแหล่งที่มา (Source of Supply)

> ตามประเภทของความรับผิดชอบ (Area In-charge)

> ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Base)

> ขั้นตอนและคู่มือการปฏิบัติงาน (Work-Flow & Work Instruction)

3.รูปแบบมาตรฐานสำหรับงานจัดซื้อ (Purchasing Route)

> Purchasing Document (RFQ/PO/ INV/ VAT /other document)

> Activity Loop of Purchasing (Local & Over Sea)

> Processing for Purchasing (Raw Material/ Non Raw Material/ Service)

>Purchasing Report (Monthly Report / Cost Saving Report)

4.หน้าที่หลักของงานจัดซื้อ (Main Job of Purchasing)

> การคัดเลือกผู้ขาย (Supplier Selection)

> การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Selection)

> การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)

> การนำเสนอสิ่งทดแทน (Alternative for Cost Saving)

> การต่อรองกับผู้ขาย (Supplier Negotiation)

5.เครื่องมือในการบริหารงานจัดซื้อ (Purchasing Tool)

> การติดตามงาน (Follow up Order)

> พยากรณ์การสั่งซื้อ (Forecast Order)

> การควบคุมคำสั่งซื้อ (Ordering Control by ERP or Excel)

> การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock Controller)

6.กุญแจสู่สำเร็จของงานจัดซื้อ (Key Success of Purchasing job)

> จรรยาบรรณในการทำงานจัดซื้อ (Ethics)

> Keep in Mine for F-S-C-E

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จัดซื้อ, จัดหา, Stock control, Logistic, Purchase, Procurement
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น Japanese Style Human Resource Development (สำหรับผู้ปฏิบัติและหัวหน้างาน HR มือใหม่)
3900บาท
HR ไม่ควรพลาดหลักสูตรดี ๆ เช่นนี้ พร้อมรับใบวุฒิบัติในวันสัมมนาทันที พิเศษ ชำระค่าสัมมนาภายในวันที่ 25 ธันวาคม 62 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น ]
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหร
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
3900บาท
พัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า “หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม”
กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย
3,900บาท
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
6800บาท
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของเลขานุการ เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)
3900บาท
หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ อ