เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Innovation & Continues improvement)

จำนวนคนดู 32 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Innovation & Continues improvement)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 7 เมษายน 2563

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 1 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยใช้การสร้างหลักแนวคิดของบุคคลากร เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในการทำงาน การดึงศักยภาพที่สำคัญอีกด้านหนึ่งสำหรับบุคคลากรที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆในการทำงานและการปรับปรุงงาน ที่เกิดจากการนำเอาประสบการณ์ในการทำงานที่อยู่ในตัวเองมาคิดต่อยอด คิดนอกกรอบ และทำให้เป็นไปได้ ความสามารถด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรทุกคน เพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในตัวคนทำงาน เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าเป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน

หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบให้รู้จักกับการคิดวิเคราะห์แก่พนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการทำงาน ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จากการต่อยอดประสบการณ์ทำงานในปัจจุบันของบุคลากรภายในได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย “นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 วัตถุประสงค์

   - เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

   - เพื่อเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมในการทำงาน

   - เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการ Creative thinking ได้อย่างถูกต้อง

   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

   - เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

   - เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. ระบบการผลิตและงานบริการ 

2. ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน 

3. การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 

4. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 

5. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 

6. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 

7. องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 

8. ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 5 ขั้น 

9. เทคนิคสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงงานด้วย ECRS 

10. การประยุกต์ความคิดด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงงานไปใช้ในงานและพัฒนาองค์กร 

- การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์ 

- การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน 

11. หลัก 5 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

12. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA 

Workshop1: Creative Team Work for improvement 

Workshop2: 1 คน 1 ไอเดีย 1 นวัตกรรม 

Workshop3: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 

                2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ Inovation Thinking ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

                4. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

                5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น 

ระยะเวลาอบรม 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)

วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training หลักสูตร “การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร”QCC Activity organization หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน”Increase machine efficiency by Preventive maintenance

สถานที่จัดงาน

ที่สำนักงานใหญ่รังสิต

ธัญบุรี | ปทุมธานี

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Innovation & Continues improvement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, สัมมนาออนไลน์, Online, นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, Innovation, Continues improvement
ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
3900บาท
รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัด ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
3900บาท
มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด(Measuring Tools) และเลือกใช้เครื่องมือนั้นให้เหมาะสม ตามแบบงาน (Drawing) รวมทั้งรู้จักประยุกต์ และวิธีการวัด ให้สอดคล้องกับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง
ฟรี!สัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน9001:2015เพื่อการพัฒนาองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณเคยทราบไหมว่าระบบ ISO9001:2015 ไม่ได้้เป็นเพียงข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเพื่อสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนสู่บุคลากรถึงองค์กรได้อีกด้วย
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
สัมมนาออนไลน์ : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
ศิลปะการบังคับบัญชา และผลักดัน    ให้ลูกน้องทำงานอย่างได้ผล   (Arts of Effective Directing & Driving   for Great Performance)
3900บาท
การสั่งงาน (Directing) การควบคุมงาน (Controlling) การติดตามงาน (Following) กับลูกน้อง ถือเป็นหน้าที่งานด้านการ บริหารจัดการงานสำคัญของผู้จัดการและหัวหน้างาน ที่ต้องฝึกฝนทักษะความสามารถ
หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย
3,900.00บาท
“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง