สัมมนาออนไลน์ >> ประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19 ระบาด นายจ้างรับมืออย่างไร..? ห้ามพลาด

จำนวนคนดู 107 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาออนไลน์  >>  ประเด็นเกิดวิกฤต  โรค COVID-19 ระบาด  นายจ้างรับมืออย่างไร..?  ห้ามพลาด
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นายจ้าง-ผู้บริหาร มีความรู้และความพร้อมต่อการบริหาร-จัดการในการรับมือกับปัญหา โรค Covid-19 ระบาดทีอาจจะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการแก้ปัญหาในวันทำงาน-การจ่ายค่าจ้าง-การให้ความช่วยเหลือให้องค์กรประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี โดยไม่ปิดตัวลง

3.เพื่อให้รู้ลึก-รู้จริง ต่อการออกระเบียบปฏิบัติหรือออกประกาศกรณีนายจ้าง มีความจำเป็นที่จะต้องยุบหน่วยงาน หรือเลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถูกต้องตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงจะได้รับ

หัวข้อในการอบรม

1.กรณีเกิดปัญหา โรค Covid-19 ระบาดหน่วยงานภาครัฐสั่งปิดกิจการ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการขาดรายได้ อย่างไร..? นายจ้างต้องเยียวยาลูกจ้างอย่างไร..?

2.หน่วยงานภาครัฐไม่ได้สั่งปิดแต่ธุรกิจของนายจ้างเดินหน้าไปไม่ได้ มีความจำเป็นต้องหยุดงานพนักงาน 1 เดือน ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร หรือจ่าย ร้อยละ 75 % ต้องดำเนินการอย่างไร..?

3.นายจ้างให้หยุดงาน 1 เดือน จ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 75% ในกรณีให้ลูกจ้างมาทำงานเป็นบางวันหรือทำงานล่วงเวลาด้วยต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

4.เมื่อนายจ้างเปิดงานภาครัฐกักตัวลูกจ้างอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือตรวจสอบที่หน้าโรงงานพบติดเชื้อ Covid-19 แพทย์สั่งให้พักรักษาตัว ในระหว่างหยุดงานลูกจ้างจะใช้สิทธิลาอะไร ได้รับค่าจ้างอย่างไร.?

5.เมื่อนายจ้างเปิดงานตรวจสอบไม่พบการติดเชื้อแต่มีข้อสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อและนายจ้างสั่งให้หยุดงาน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง จะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?

6.เมื่อนายจ้างเปิดงานให้ลูกจ้างลงข้อมูลในระหว่างที่หยุดงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 นายจ้างตรวจสอบภายหลังพบว่า ลูกจ้างให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจึงนำไปตรวจร่างกาย ผลสรุปติดเชื้อ Covid-19 นายจ้างต้องทำอย่างไร ลงโทษอะไรได้บ้าง

•มีตัวอย่าง การเขียนประกาศเพื่อให้พนักงานลงข้อมูลและบทลงโทษทางวินัย แจกผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี !!!

7.นายจ้างขอความร่วมมือพนักงานให้ลดเงินเดือนของพนักงานทุกตำแหน่งงาน 30% ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม? -ถ้าลูกจ้างยินยามและลงนามในบันทึกข้อตกลงลดได้ไม่เกินเท่าใด-ในระหว่างถูกลดเงินเดือนกรณีเลิกจ้างจะเอาอัตราค่าจ้างเดิมหรือค่าจ้างที่ถูกลดลงมาคำนวณเป็นค่าชดเชย

8.ลูกจ้างมีเจตนาช่วยเหลือนายจ้างขอลากิจ 1 เดือน โดยไม่ขอรับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรจากภาครัฐและลูกจ้างไม่มีรายได้ ต้องนำส่งประกันสังคมอย่างไร..?

9.สัปดาห์หนึ่งมีวันทำงาน 6 วัน วันอาทิตย์คือวันหยุด กรณีนายจ้างออกกฎเหล็กสั่งให้มาทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน และจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่มาทำงานเท่านั้น ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม ถ้าลูกจ้างยินยอมและลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจะเกิดผลอย่างไร..?

10.วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันเสาร์-อาทิตย์ อยากให้ลูกจ้างหยุดงานทุกๆวันศุกร์เป็นเวลา 2 เดือน และให้ไปทำชดเชยในทุกๆวันเสาร์ ในเดือนถัดไปทำได้ไหม เพราะอะไร

11.นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบสำนักงานตามสาขาต่างๆและมีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

12.มีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่ สาเหตุจากโรค Covid-19 ลูกจ้างประสงค์ลาออกต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร หรือลูกจ้างบางส่วนทำงานกับนายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร กรณีนายจ้างใหม่ออกกฎเหล็กขึ้นมาใหม่ ลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไร..?

13.กรณีเกิดวิกฤตเหตุสุดวิสัยธุรกิจเดินหน้าไปไม่ได้เพราะ Covid-19 ระบาดต้องการเลิกจ้างพนักงาน ต้องแจ้งต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ตามกฎหมายอย่างไร..?

14.กรณีลูกจ้างลาออก-นายจ้างเลิกจ้าง เพราะ Covid-19 หรือไม่ผ่านทดลองงาน-นายจ้างปลดออก-นายจ้างไล่ออก ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงานอย่างไร..?

15.กรณีลูกจ้างออกจากงาน-ลาออก-เลิกจ้าง-ปลดออก-ไล่ออก จะได้รับสิทธิลากิจได้ค่าจ้าง-วันลาพักผ่อนประจำปีและวันลาพักผ่อนสะสมอย่างไร..?

16.ลูกจ้างยื่นใบลาออกแล้วหายไปเลยไม่ทำงานอยู่ให้ครบ 30 วัน ตามระเบียบของบริษัทฯจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานต่างๆ

17.ลูกจ้างหัวร้อน-ชอบโวยวาย-ชอบด่าทอเพื่อนร่วมงาน-ชอบสร้างกระแสเพื่อก่อม๊อบ หรือชอบกดดันพนักงานใหม่ เพื่อให้ลาออกจากงาน อยากเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องจัดการอย่างไร..?

18.ทำสัญญากับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายนายจ้างบังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง

•ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้าง 8 กรณี

19.กองบังคับคดีมีหนังสือ ให้หักค่าจ้างลูกจ้างตามมูลหนี้ที่ตัดสินคดีตามพิพากษาของศาลเงินที่นายจ้างจะต้องนำมาพิจารณาหักลูกจ้าง มีเงินอะไรบ้าง

•มีข้อกำหนดจากเงิน 4 ประเภท ที่จะนำมาหักลูกจ้างได้

20.ไม่อยากให้ สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าจ้างต้องเขียนระเบียบปฏิบัติและวางเงื่อนไขการจ่าย ให้ลูกจ้างอย่างไร..?

•มีตัวอย่างการออกระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

21.ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

•มีข้อกำหนด 17 ตำแหน่งงานพร้อมคำอธิบาย

22.กรณีที่นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างได้มีกรณีใดบ้าง..?

•มีข้อกำหนด 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

23.ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างว่าจะไม่นำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยหรือเมื่อออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี จะไม่ไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง

•ยกตัวอย่าง กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนและการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

24.ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทำไม่ให้ขัดต่อกฎหมายต้องทำอย่างไร..?

•ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ

25.ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ต้องทำอย่างไร?

•ยกตัวอย่าง การยกร่างข้อความเพื่อบรรจุเข้าในข้อบังคับ


หัวข้ออบรมสัมมนา
สัมมนา online
Sponsored
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: รับมืออย่างไรประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19, นายจ้างรับมืออย่างไรประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19, ประเด็นเกิดวิกฤต โรค COVID-19, สัมมนาonline, อบรมออนไลน์, กฎหมายแรงงาน