สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)

รหัสหลักสูตร: 62344

จำนวนคนดู 385 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

      องค์กรที่ประสบผลสำเร็จได้ล้วนเกิดจาก Key Man หรือคนที่เป็นหัวหน้างานในการบริหารงานที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารคน แต่การเป็นหัวหน้างานนั้นย่อมไม่มีใคร Perfect หากปราศจากการรู้จักตนเอง โดยต้องรู้ใช้ความรู้ทักษะการทำงานต่างๆ เช่น การประชุมงาน การบริหารจัดการคนให้คนทำงาน ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน จัดคนให้เหมาะกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี สามารถวางแผนแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้ทีมงานเดินไปสู่เป้าหมายด้วยการสร้างผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้แจงหัวข้อในการประชุมอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อนำประเด็นที่สำคัญไปบริหารคน และบริหารงาน

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรได้

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย

      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างานระดับกลาง และผู้ที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

      1. ภาพรวมแนวคิด และบทบาทของผู้นำ

      2. ลักษณะของผู้นำ 4 ประเภท

      3. ระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่ Digital Disruption

      4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)

      5. การสร้างผู้นำ 4 เก่ง

      6. ผู้นำกับการประชุมงานเพื่อติดตามงาน

      7. การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

      8. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

      9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม

    10. การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

    11. การพัฒนาความรู้สู่ทีมงานเชิงประจักษ์

    12. เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ

    13. การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย Follow Model

    12. สรุป/ถาม-ตอบ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

      3. หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

Sponsored
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การพัฒนาทักษะการทำงาน, ผู้นำ, skills for Leader, Online, ออนไลน์