สัมมนา Online : การพัฒนาตนเองและทีมงาน หลังโควิด-19

จำนวนคนดู 180 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งของธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กรและยิ่งตอนนี้หลังโควิด-19 มีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนา และการวางเป้าหมายในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงในการทำงานในแบบ New Normal การมีทัศนคติเชิงบวก การมี Mindset ที่ดี การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทัศนคติในการทำงานและมีความสุขกับการทำงานในยุคนี้ รับรู้และเข้าใจในเป้าหมาย นโยบายขององค์กร และมุ่งสู่การปฏิบัติและพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันขององค์กร และพนักงานในองค์กร 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างแนวคิด และแนวทางการสร้างทัศนคติที่ดี ทำอย่างไรให้ HAPPY หลังเหตุการณ์โควิด-19 ในการทำงาน บุคคลรอบข้าง และองค์กร 

2. เพื่อสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานในรูปแบบ New Normal และการทำงานเป็นทีมและประสบผลสำเร็จ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการปรับเปลี่ยน และพัฒนาการทำงานของตนเองและทีมงาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม :

1. เรียนรู้วงจรพฤติกรรม เพื่อการปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังในการทำงาน 

2. เรียนรู้การพัฒนาการทำงานในองค์กรรูปแบบ New Normal ตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา (Reskill & UpSkill) 

3. เรียนรู้การตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานกับองค์กร 

4. เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย การจัดลำดับสำคัญในการการทำงาน เพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 

5. เรียนรู้เข้าใจคำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หน่วยงาน ในการอยู่ร่วมกัน 

6. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีในการทำงานร่วมกัน 

7. เรียนรู้ลักษณะของทีมงานที่นำไปสู่ความเป็นเจ้าของ 

8. เรียนรู้วิธีขจัดความเครียดในการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นทีม (Team Work) 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร หัวหน้างาน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การพัฒนาตนเองและทีมงาน, การพัฒนาทีมงาน, โควิด, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด