สัมมนา Online : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน

จำนวนคนดู 246 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทำให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลำบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สม่ำเสมอในการทำงาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดเวลาความสูญเปล่าและต้นทุนได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น หากบริษัทใดพนักงานมีความเข้าใจถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นดังกล่าว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการ “ลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน” ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

Ø เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ

Ø เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

Ø เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีต่อต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง

Ø เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

Ø เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

Ø เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

Ø เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

- โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต 

- รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ 

- ความอยู่รอดของธุรกิจการผลิตในปัจจุบัน 

- การบริหารเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 

- การปรับเปลี่ยนความคิดและความเคยชินเพื่อปรับปรุงงาน 

- จิตสำนึกคุณภาพและการลดของเสีย 

- การลดต้นทุนการผลิต ในการทำงานแบบต่างๆ 

-การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECRS 

- วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น 

- วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกำจัด 7 Wastes ในเวลาการทำงาน 

- จิตสำนึกคุณภาพกับการทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยลดต้นทุนในองค์กร 

-PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ 

-กิจกรรม Work shop1 เราคือใคร 

-กิจกรรม Work shop2 การส่งต่องานกันอย่างมีคุณภาพเพื่อลดต้นทุน 

-กิจกรรม Work shop3 การสร้างโรงงานในฝันที่ช่วยกันลดต้นทุนการผลิต 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 

                2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

                4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

                5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทำกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น 

ระยะเวลาอบรม 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน, การลดต้นทุน, ลดต้นทุน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด