สัมมนา Online : ทักษะการบริการหลังโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal

จำนวนคนดู 206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

นักธุรกิจและผู้บริหารหลายคนเชื่อว่าการทำงานที่บ้าน (Work From Home) จะกลายเป็นเรื่องปกติหลังการแพร่ระบาดของโรควิด-19 พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนไป แต่สำหรับนักบริการในบางธุรกิจที่ยังต้องให้บริการ และการสื่อสารทางโทรศัพท์ ยังต้องเพิ่มทักษะให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และต้องปรับในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไป นักบริการต้องเข้าใจพฤติกรรมในยุค New Normal ที่จะเกิดขึ้นและคงอยู่ในการใช้บริการของธุรกิจ 

ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มทักษะการหาโอกาสทางการขายเพิ่มจากลูกค้าของเราที่ยังคงใช้บริการและสร้างความเป็นมิตรกับกลุ่มลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการ และความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal 

2. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ 

3. เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าในยุค New Normal 

2. เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ การปรับทัศนคติเชิงบวกในงานบริการหลังโควิด-19 

3. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการ ที่เป็นเลิศ 

4. เรียนรู้โอกาสทางการขายเพิ่มจากงานบริการของพนักงานบริการ 

5. เรียนรู้บุคลิกภาพในงานบริการ ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

6. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือบุคคลที่เข้าไปติดต่อ 

7. เรียนรู้การสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเข้าพบลูกค้า การอธิบาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน และการตอบคำถามลูกค้า 

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00 - 12:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะการบริการ, ทักษะการบริการหลังโควิด, New Normal, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด