พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และงาน

จำนวนคนดู 215 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

บทบาทพนักงานในองค์การคือบทบาทที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์การ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของลูกน้องซึ่งเป็นพนักงานที่จะเติบโตก้าวต่อไปเป็นหัวหน้างานที่ดีมีคุณภาพ การวางรากฐานความคิด ทัศนคติ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองในอุปนิสัยที่พึงมีและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน จะนำไปสู่ผลการงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรู้จักพัฒนาตนเองเป็นลูกน้องที่ใช่ ได้ทั้งใจและงาน จะทำให้ท่านทำงานอย่างมีอนาคตในการเติบโต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน และสร้างผลการทำงานที่เป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นพนักงานและลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบอุปนิสัยสู่การทำงานที่สำเร็จและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาตนเอง 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) พนักงานทั่วไป พนักงานอาวุโส

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. การดำเนินธุรกิจขององค์การปัจจุบัน บทบาทแต่ละส่วนงาน เรามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับองค์การอย่างไร 

2. ประเภทพนักงานในองค์การ 

3. ทัศนคติในการทำงานและการสร้างความรู้สึกที่ดีในการพัฒนาตนเองและทีม 

4. 7 อุปนิสัยที่นำสู่การทำงานที่สำเร็จ (The 7 habits of highly effective people) 

5. เข้าใจบทบาท หน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีในองค์การ 

6. หัวหน้างานลักษณะต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ทักษะและความสามารถของลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้าต้องการ 

· ทักษะในงาน 

· ทักษะสร้างความสัมพันธ์ 

· ทักษะการสื่อสาร 

· ทักษะการแก้ไขปัญหา 

· ความสามารถในการบริหารเวลา 

· ทักษะในการปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

· Workshop วิเคราะห์ทักษะตนเอง 

8. แนวทางวางแผนการพัฒนาทักษะตนเองเพื่อเป็นลูกน้องที่หัวหน้าและองค์การคาดหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

9. สรุปประเด็นการเรียนรู้  

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. บรรยาย และเรียนรู้ผ่านการอบรมและGroup discussion พร้อมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 

2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจผ่าน WORKSHOP พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องที่ใช่, พัฒนาตนเอง, ลูกน้อง, หัวหน้า, ได้งาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด