สัมมนา Online : GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : GMP: Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บทนำ

“GMP: Good Manufacturing Practice” หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตอาหารทุกชนิด เพื่อให้อาหารเกิดความปลอดภัย เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข โดยคำนึงถึงการควบคุมดูแลการผลิตอย่างเป็นระบบตั้งแต่โครงสร้างอาคาร สถานที่ตั้ง การควบคุมการผลิต บุคลากร การสุขาภิบาล สุขลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ในอันที่จะลดและขจัดโอกาสของการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายลงสู่อาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพหรือเกิดความเจ็บป่วยของผู้บริโภคได้  

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ Codex ได้กำหนดเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากล เรียกว่า General Principles of Food Hygiene หรือ Good Manufacturing Practice (GMP)

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแก่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและผู้ควบคุมการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นในการลด ขจัดความเสี่ยงต่างๆ ในทุกๆ ด้าน และสามารถตรวจสอบพิษภัยหรืออันตรายใดๆ ต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปในอาหาร 

2. เพื่อให้ท่านเจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารและผู้บริหารเกิดความเข้าใจข้อกำหนดและสามารถวางแนวทางกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักสุขอนามัย เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคาร การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี มีการควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการลดและขจัดอันตรายสำคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย การปนเปื้อนข้ามในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ การขนส่ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการผลิต 

3. เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการบำรุงรักษาและสุขาภิบาล การจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคล การฝึกอบรมที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหาร การจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลบ่งชี้สถานการณ์การผลิตในจุดสำคัญที่มีความเสี่ยง การเรียกคืนสินค้าในกรณีไม่ปลอดภัยจากท้องตลาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิดความปลอดภัยในการผลิตอาหารตามวัตถุประสงค์ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. เจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหาร และผู้บริหารในธุรกิจผลิตอาหาร ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตอาหารให้เกิดความปลอดภัย 

2. หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ทำงานและดูแลด้านระบบ GMP อาหาร 

3. ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจระบบคุณภาพการผลิตอาหาร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09 : 00-12:00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: หลักการของ GMP: Good Manufacturing Practice 

· ความเป็นมาของ GMP 

· GMP คืออะไร 

· ประโยชน์ของ GMP 

· หลักการของ GMP ตามมาตรฐาน Codex 

บทที่ 2: ประเภทของ GMP : Good Manufacturing Practice 

· GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) 

· GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) 

บทที่ 3: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP สุขลักษณะทั่วไป 

· หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ Codex 

· ข้อกำหนดของ GMP สุขลักษณะทั่วไป 

บทที่ 4: การออกแบบอาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

· โครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งแวดล้อม Establishment, Location 

· อาคารและโครงสร้าง Layout, Internal Structure and Fitting 

· การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต Design Equipment 

· น้ำ, ประเภทน้ำใช้ และคุณภาพน้ำ Water Supply 

· ท่อระบายน้ำ Drainage & Waste Disposal 

· การทำความสะอาด Cleaning 

· สุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา Personnel Hygiene Facilities & Toilets 

· การควบคุมอุณหภูมิ Temperature Control 

· อากาศและการระบายอากาศ Air Quality & Ventilation 

· แสงสว่าง Lighting 

· ห้องเก็บรักษา Storage 

บทที่ 5: การควบคุมการผลิต Control of Operation 

· การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการผลิต Temperature & Time Control 

· ขั้นตอนการผลิตที่ออกแบบเป็นพิเศษ Specific Processes 

· แนวทางการป้องกันความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

· การควบคุมคุณภาพของน้ำ น้ำแข็งและไอน้ำ Water, Ice and Steam 

· การเรียกคืนสินค้าจากท้องตลาด Recall Procedures 

· คุณสมบัติของบุคลากรในการผลิต 

· หัวใจสำคัญในการควบคุมการผลิตเพื่อให้อาหารเกิดความปลอดภัย 

บทที่ 6: การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล Maintenance and Sanitation 

· การบำรุงรักษาและการล้างทำความสะอาด Maintenance and Cleaning 

· โปรแกรมการทำความสะอาด Cleaning Program 

· การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ Pest Control 

· การกำจัดขยะและของเสีย Waste Management 

· การตรวจประสิทธิผลของการบำรุงรักษาสุขาภิบาล Monitoring Effectiveness 

บทที่ 7: สุขลักษณะส่วนบุคคล Personal Hygiene 

· ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร 

· หลักเกณฑ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง 

· ข้อห้ามสำหรับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหาร 

· หลักปฏิบัติของผู้เข้าเยี่ยมชมในบริเวณผลิตอาหาร 

บทที่ 8: การขนส่ง Transportation 

· วิธีปฏิบัติที่ดีในการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ GMP 

· มาตรการป้องกันการปนเปื้อนในการขนส่งลงสู่อาหาร 

บทที่ 9: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้ข้อมูลผู้บริโภค Products information 

· ปัจจัยสำคัญของการบ่งชี้และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

· ประเภทของข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงต่อผู้บริโภค 

บทที่ 10: การฝึกอบรม Training 

· ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน 

· ความรู้และหลักสูตรที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 

บทที่ 11: GMP กฎหมาย   

· ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตอาหาร 

· ประกาศกระทรวงสาธารณสุข GMP สุขลักษณะทั่วไป 

บทที่ 12: GMP – HACCP – ISO 22000:2018 

· การรับรองระบบ GMP – Certificate GMP 

· ความแตกต่างของ GMP – HACCP – ISO 22000:2018 

· ความก้าวหน้าพัฒนาของระบบการบริหารคุณภาพของการผลิตอาหาร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, GMP, Good Manufacturing Practice, หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร, การผลิตอาหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด