จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners

จำนวนคนดู 84 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 11 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 36 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

Guidance of ISO Training Course (บทนำ)

ISO 9001 is defined as the International Standard that specifies requirements for a Quality Management System (QMS). Organizations use the standard to demonstrate the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirements. It is the most popular standard in the ISO 9000 series and the only standard in the series to which organizations can certify. 

ISO 9001:2015 applies to any organization, regardless of size or industry. More than one million organizations from more than 160 Countries have applied the ISO 9001 Standard requirements to their Quality Management Systems.  

In Thailand, there are several Foreigners who are working in the organizations. The Foreigners can involve activities as ISO 9001:2015 Standard.  

This Training Course “Understanding Requirement and Implementation” ISO 9001:2015 for Foreigners can help all Foreigners who in-charge Management Levels, Supervisors, Leaders or Officers in the ISO Organizations. To make decision for supporting resources, co-operating with local people in business processes, monitoring and measure results according to the Requirements to achieve Customers Satisfaction. 

ISO 9001:2015 หมายถึงระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System ตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในแต่ละองค์กรจำนวนมาก ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารชั้นต้นที่อยู่หน้างาน หรือแม้แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนด Requirement และแนวทางปฏิบัติ Implementation ที่ถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ International Standard 

Benefit of ISO Training (วัตถุประสงค์) 

1. To understand Principle and Requirement of Quality Management System as International Standard 

เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

2. Able to Implement Processes, Planning, Operation, Preparing resources, Measure Monitoring and Evaluation Result of activities to achieve Objective & Target as Quality Policy of Organization 

เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติการ การจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ การตรวจวัด การติดตาม การประเมินผลของกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงการสอดคล้องและการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายคุณภาพขององค์กร 

3. To make a good chance for any Foreigners who are working in the ISO 9001:2015 Organization which able to involve all activities as International Standard. Also to make good relationship and good moral for Teamwork in the Organization.  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และไร้รอยต่อระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพตั้งแต่การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมวัดผลและประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงขององค์กร 

Who should attend (หลักสูตรนี้เหมาะกับ) 

1. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกที่เป็นชาวต่างชาติ 

2. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์ที่เป็นชาวต่างชาติ 

3. เจ้าหน้าที่อาวุโส, พนักงานผู้ปฏิบัติงานชาวต่างชาติ 

ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง ทั้งสามารถบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 


Training in English (วิธีการฝึกอบรม) 

1. Explain Requirement of ISO 9001:2015 บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนดแต่ละข้ออย่างชัดเจน 

2. Case Study and Sample for more understanding ตัวอย่างและเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 

3. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง 

4. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline (เนื้อหาหลักสูตร):

EP1: Principle of Quality Management System 

Background of Time line of Quality Management System 

Quality Management Principle

PDCA Cycle of Quality Management Program

EP2: Scope, Terms and Definition of ISO 9001:2015

Scope of ISO 9001:2015 

Terms and Definition of ISO 9001:2015

EP3: Requirement of ISO 9001:2015

· Clause 1: Scope 

· Clause 2: Normative References 

· Clause 3: Terms and Definitions 

· Clause 4: Context of the Organization 

· Clause 5: Leadership 

· Clause 6: Planning 

· Clause 7: Support 

· Clause 8: Operation 

· Clause 9: Performance Evaluation 

· Clause 10: Improvement 

EP4: Risk Management as ISO 9001:2015 

· Business Strategy 

· How to analyze Internal/External Factors 

· How to analyze Needs and Expectation of Interested Parties 

· SWOT Analysis 

· Risk Assessment & Risk Management 

EP5: Leadership & Commitment 

· Core Team & Working Party 

· Vision & Mission 

· Quality Policy 

· Quality Management Representative 

· Objective & Target of the Organization 

· Quality Management Plan 

EP6: Documented Information System 

· Benefit of Documented Information System 

· Kinds of Documentation 

· Inside of Quality Manual 

· Creating and Updating Documented Information 

· Control of Documented Information 

EP7: Document Control Center (DCC) 

· Who is DCC? 

· Role and Responsibility of DCC 

· How to be DCC no.1 

· Value added Professional DCC 

EP8: Quality Management Representative (QMR) 

· Who is QMR? 

· Role and Responsibility of QMR 

· How to handle Conflict in Cross function Management 

· Supporting Implementation by QMR 

· QMR Responsibility for Internal Audit 

· ISO Awareness and communication 

· QMR Performance 

EP9: Internal Quality Audit 

· How to issue Internal Audit Plan 

· Lists of Internal Auditors 

· How to create Audit Check Lists 

· How to process Internal Audit 

· To manage conflict during Internal Audit 

· How to make Report of Internal Audit 

· Decision Making when issue CAR/PAR 

· How to Close CAR/PAR 

EP10: Management Review Meeting 

· Preparing of Management Review Input 

· How to manage and proceed Management Review 

· Presentation Technic for Management Review Meeting 

· Output from Management Review 

· How to summary and report of Management Review Meeting 

· Plan for Continuous Improvement   

EP11: Readiness of External Audit & Certified Body 

· What should be prepare for External Audit 

· How to preparing for External Audit 

· Acting during External Audit 

· Success Technic for External Audit    

· When found Non-conformity items 

· How to improve and close NC & OB 

EP12: Business Wealth and Growth for Foreigners 

· Readiness for Business Growth 

· Procurement Transformation, Cost Reduction, Profit up 

· Digital Technology supporting to ISO Standard 

· Coming the Next version of ISO Standard 

· Value Add for Foreigners Performance 

· Career Path of Foreigners in the ISO Organizations

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 4,500 บาท

สมาชิก ท่านละ 4,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,500 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการบริหารคุณภาพ, สำหรับชาวต่างชาติ, ISO 9001:2015 for Foreigners, ISO 9001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด