การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 (Risk management)

จำนวนคนดู 173 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 (Risk management)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 21 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 12 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ISO 31000 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการให้หลักการและแนวทางที่ครอบคลุมมาตรฐานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างโอกาสและกำไร จากการลดการสูญเสีย หลักสูตรการอบรมนี้มีเนื้อหาสนับสนุนการศึกษาข้อบังคับ หลักการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความสอดคล้อง โดยมุ่งเน้นความเข้าใจของผู้เรียน การสร้างผลผลิตจากการอบรม การศึกษาจากแบบอย่าง (case study) และการวิเคราะห์เพื่อวางแผนรับมือ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

หัวข้ออบรมสัมมนา
INTRODUCTION

1. มาตรฐานสากล ISO 31000 และการบริหารจัดการความเสี่ยง

•ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO

•ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

•ขอบเขตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

•นิยามและคำสำคัญในมาตรฐาน


EXPLORATION

2. กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล ISO 31000 (Framework)

•ความเข้าใจในบริบททั้งภายในและภายนอก (Internal and External Context)

•ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment)

•การออกแบบกรอบแนวทาง (Design)

•การประยุกต์ใช้งานกรอบแนวทาง (Implementation)

•การประเมิน (Evaluation)

•การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)


3. หลักการตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 31000 (Principles)

•หลักการ 8 ประการ


4. กระบวนการตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 31000 (Process)

•การศึกษาเข้าใจในบริบท ขอบเขต และเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง

•การประเมินความเสี่ยง

•การบริหารจัดการและเยียวยาความเสี่ยง

•การบันทึกและรายงานผล

•การติดต่อสื่อสาร

•การเฝ้าระวังและติดตามควบคุม


ADAPTATION

5. การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล ISO31000 ร่วมกับมาตรฐานสากลอื่น ๆ

•การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อความสอดคล้องกับบริบท

•การพิจารณาปัจจัยภายนอกทีมีอิทธิพลต่อการกำหนดเกณฑ์ กระบวนการ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง


RESEARCH

6. ผลงานวิจัยด้านความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้

7. การวิจัยและพัฒนากรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในองค์กร


วิทยากร

พุทธคุณ สกุลอึ้ง (อาจารย์ฟรุ๊ต)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริหาร, เทคโนโลยี, กฎหมาย, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร)

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สนใจมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 และนักบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management Officer)
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินโนเวทีฟ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี คอนซัลติง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:รัฐพล สันติวิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ :0879827070,0959387057
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 (Risk management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO, Risk, ความเสี่ยง, มาตรฐาน, ไอเอสโอ, Management