การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2018 (Risk management)

รหัสหลักสูตร: 62942

จำนวนคนดู 1135 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ISO 31000 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการให้หลักการและแนวทางที่ครอบคลุมมาตรฐานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างโอกาสและกำไร จากการลดการสูญเสีย หลักสูตรการอบรมนี้มีเนื้อหาสนับสนุนการศึกษาข้อบังคับ หลักการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความสอดคล้อง โดยมุ่งเน้นความเข้าใจของผู้เรียน การสร้างผลผลิตจากการอบรม การศึกษาจากแบบอย่าง (case study) และการวิเคราะห์เพื่อวางแผนรับมือ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

หัวข้ออบรมสัมมนา
INTRODUCTION

1. มาตรฐานสากล ISO 31000 และการบริหารจัดการความเสี่ยง

•ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO

•ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

•ขอบเขตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

•นิยามและคำสำคัญในมาตรฐาน


EXPLORATION

2. กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล ISO 31000 (Framework)

•ความเข้าใจในบริบททั้งภายในและภายนอก (Internal and External Context)

•ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment)

•การออกแบบกรอบแนวทาง (Design)

•การประยุกต์ใช้งานกรอบแนวทาง (Implementation)

•การประเมิน (Evaluation)

•การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)


3. หลักการตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 31000 (Principles)

•หลักการ 8 ประการ


4. กระบวนการตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 31000 (Process)

•การศึกษาเข้าใจในบริบท ขอบเขต และเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง

•การประเมินความเสี่ยง

•การบริหารจัดการและเยียวยาความเสี่ยง

•การบันทึกและรายงานผล

•การติดต่อสื่อสาร

•การเฝ้าระวังและติดตามควบคุม


ADAPTATION

5. การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล ISO31000 ร่วมกับมาตรฐานสากลอื่น ๆ

•การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อความสอดคล้องกับบริบท

•การพิจารณาปัจจัยภายนอกทีมีอิทธิพลต่อการกำหนดเกณฑ์ กระบวนการ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง


RESEARCH

6. ผลงานวิจัยด้านความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้

7. การวิจัยและพัฒนากรอบแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในองค์กร


Sponsored
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO, Risk, ความเสี่ยง, มาตรฐาน, ไอเอสโอ, Management